Vil ha nasjonalt løft for kollektivtrafikken

Det er fullt mulig å få en enklere reisehverdag samtidig som vi oppfyller nasjonale klima- og bærekraftsmål, mener Kollektivtrafikkforeningen, som vil ha et nasjonalt løft for kollektivtrafikken i ny Nasjonal transportplan.

Dette er hovedessensen i en høringsuttalelse fra foreningen når det gjelder Norsk Transportplan, NTP.

Tidligere i år ble det kjent at det ifølge de statlige transportetatene ikke er mulig å nå klimamålene for 2030 innenfor transportsektoren med «realistiske tiltak» og tilhørende «nødvendig virkemiddelbruk innen 2030». Kollektivtrafikkforeningen har altså et noe mer nyansert syn på dette.

Kollektivtrafikkforeningen samler offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikk- og mobilitetstjenester og som står klare til å bidra tungt til å innfri målsetningene i NTP. Foreningen mener det trengs et langt større fokus på kollektivtrafikk og nye delte mobilitetstjenester i den nye transportplanen og at dette kan gi et stort og sentralt bidrag til å nå de nasjonale klima- og bærekraftsmålene.

Kollektivtrafikkforeningen mener føringene som regjeringen har satt for NTP, med mer effektiv bruk av eksisterende vei og jernbane, tilsier at markedsandelen til kollektivtrafikk og nye delte mobilitetstjenester må gjøre et stort hopp frem mot 2030 og ta store markedsandeler fra privatbilen, særlig i byene. Det vil spare tid og penger for den enkelte innbygger og gi økte inntekter til kollektivtilbudet, samtidig som man kan unngå kostbare infrastrukturinvesteringer for samfunnet. De viktigste forutsetningene for at kollektivtrafikken skal øke sin markedsandel kraftig i årene fremover, er forutsigbar, økt finansiering til drift og utvidelser av tilbudet, økt fremkommelighet for kollektivtrafikken, videreutvikling av kollektivtilbudet med nye delte mobilitetstjenester, sammen med behov for restriktive tiltak mot biltrafikken. I flere av de største byene er det også behov for investeringsmidler til å bygge ut økt skinnegående kapasitet.

Kollektivtrafikkforeningens innspill

I høringssvaret til planen har foreningen spilt inn en rekke tiltak som tar utgangspunkt i den reisendes behov og nye tanker rundt bruk av eksisterende infrastruktur. Målet er å gå fra en situasjon med en stadig voksende bilpark der folk må bruke store summer på å eie sitt eget transportmiddel, til et moderne, delingsbasert system der folk reiser sammen og deler på transportmidlene. Dette er innspillene:

1. Et nasjonalt kollektivløft frem mot 2030, med ambisjon om å øke den statlige finansieringen av kollektivtrafikken opp på samme nivå som dagens fylkeskommunale tilskudd, dvs. en økning på om lag 4 milliarder kroner per år.

2. Fremkommelighetspakke for buss på riks- og lokalveinettet

3. Tettere samarbeid for å videreutvikle kollektivtilbudet med nye delte mobilitetstjenester

4. Samordning av offentlig betalt bestillingstransport

5. Bedre samordning på tvers i sektoren og en tydeligere nasjonal rolle for kollektivtrafikken

6. Samarbeid for økt rekruttering til sjåføryrket

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.