Vestland er her – kva med Skyss?

Frå 1. januar vart Hordaland og Sogn og Fjordane slått saman til eitt fylke, Vestland. Kollektivselskapa Skyss og Kringom i dei gamle fylka har og slått seg saman organisatorisk og er no  mobilitetseininga i fylkeskommunen Vestland.

Det er mobilitetseininga i fylket som set i verk vedtekne strategiar og tiltak for å nå dei politiske måla for kollektivtrafikken i Vestland.

Inga endring for deg som reiser kollektivt

For deg som reisande vert alt som før ei god stund framover. Skyss og Kringom vil framleis betene områda dei gjer i dag.

Rutetilbodet og billettsystemet i Vestland er slik du kjenner det frå før fylkessamanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Bussar, båtar, ferjer og bane er uendra, og køyrer rutene du er kjend med. Billettar kjøper du på same måte som tidlegare, og billettypane vi tilbyr, er dei same som før fylkessamanslåinga. Ungdomsbilletten vil framleis gjelde i området Hordaland og ikkje i heile Vestland.

Kva skjer framover?

I 2020 skal vi arbeide med integrerte og felles løysingar for kundane i heile det nye fylket. Til dømes blir det jobba med felles nettside, utvikling og harmonisering av kjøpskanalar og reiseplanleggar. Det vil også bli arbeidd med samordning og utvikling av det samla rutetilbodet og prisstrukturen i Vestland.