Trønderbilene AS overtar Hadeland og Land

Trønderbilene AS tildeles kontrakten på rutekjøring for Hadeland og Land fra sommeren 2018.

Oppland fylkeskommune ved Opplandstrafikk mottok totalt seks tilbud fra tre selskaper før tilbudsfristen 21. april 2017. Tilbyderne er AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB), Nettbuss AS og Trønderbilene AS.

Nettbuss leverte fire parallelle tilbud. Anbudskonkurransen ble lyst ut med to anbudspakker. Nettbuss og Trønderbilene leverte tilbud på begge anbudspakkene og samlet, mens JVB leverte tilbud på en av pakkene.

JVB, Trønderbilene og to av Nettbuss sine tilbud er med 100 % diesel som fyller bærekraftskriteriene i fornybardirektivet.

De to siste tilbudene fra Nettbuss har en andel av rutekjøringen på ca 50 % diesel og 50 % biogass som også skal fylle bærekraftskriteriene i fornybardirektivet.

Evaluering av tilbudene
Etter evaluering av de innkomne tilbudene er det klart at Trønderbilene AS tildeles kontrakten med en årlig godtgjørelse på 61,3 millioner kroner. Laveste sammenlignbare tilbud fra Nettbuss AS var på 69,2 millioner kroner.

Opplandstrafikk har i tillegg til prisene fra de tre selskapene bedt om alternative miljøløsninger for krav til motorteknologi og drivstoff, samt beskrivelse av eventuelle kvalitets- og/eller funksjonalitetselementer utover krav og betingelser i konkurransegrunnlaget.

Utover priselementet, som er vektet med 70 %, har Opplandstrafikk ved tildeling av kontrakten lagt til grunn miljøløsninger, vektet med 25 %, samt vurdert kapasitet, vektet med 5 % (antall sitteplasser og bagasjeplass) og passasjerkomfort i tilbudene fra selskapene. Evalueringen av disse kriteriene ga ingen avgjørende utslag i totalevalueringen.

Arbeidstakernes rettigheter
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstakeres rettigheter ved virksomhetsoverdragelse gjelder for denne konkurransen, jf. Yrkestransportloven. Dette betyr at ansatte som er knyttet til den kontrakten som er utlyst, har rett til å bli overført til ny transportør.

Trønderbilene overtar
– Vi har gode erfaringer med Trønderbilene fra tilsvarende kontrakter i Ottadalen og Valdres. Jeg føler meg trygg på at de vil levere gode tjenester, sier leder av Opplandstrafikk Eirik Strand.

Med denne tildelingen overtar Trønderbilene kjøringen i Hadeland og Land fra de to andre tilbyderne, Nettbuss og JVB.

Kontrakten med Trønderbilene er på 8 år og Opplandstrafikk kan forlenge den i ytterligere 2 år.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.