Troms Fylkestrafikk kan bli historie

Fylkespolitikerne i Troms liker ikke det de ser. Tallene for Troms Fylkestrafikk er blodrøde. Bare etter to år er tapene oppe i 40 millioner. Nå vil flere politikere legge ned det fylkeskommunale selskapet og styre samferdselen selv.

Etter bare to års drift har kollektivtransport på sjø og land kostet Troms Fylkestrafikk et tap på 40 millioner kroner. Til nå har de prøvd å demme opp tapene med å øke billettprisen for de reisende, men det har ikke løst den enorme krisen som nå politikerne i Troms har fått på bordet.

Resultatet kan bli at det fylkeskommunale selskapet blir historie og at fylkeskommunen selv tar over styringen av kollektivtransporten i fylket og lar det bli en del av samferdselsetaten. De 20 ansatte i selskapet vil trolig  ikke miste jobben om det blir en nedleggelse.

Her er noen av tapene som Troms Fylkestrafikk har måtte hanskes med. (Faksmille NRK.NO)

  • Billettinntektene på rute 2 (hurtigbåt Tromsø-Harstad) har blitt 12,4 mill. lavere enn budsjettert. Det har vært en nedgang i antall reisende med omlag 10 % fra 2011 til 2012. Billettinntektene er redusert med over 20 % og skyldes innføring av tromskortet og gode rabatter medio januar 2012.
  • Kaileie i Harstad (hurtigbåt) utgjør 5 mill. av merforbruket.
  • Billettinntektene (buss) på Tromsø-området ble 5,2 mill. kr lavere enn budsjettert.
  • Billettinntektene (buss) i Sør-Troms ble 2,5 mill. kr lavere enn budsjettert.
  • Avregning bunkers og NOX-avgift m.m. på 3,5 mill. kr på «gamle» fremforhandlede fergekontrakter som det ikke er budsjettmessig dekning for.
  • Godtgjørelse til bussoperatørene ble betydelig høyere enn budsjettert. Skyldes hovedsakelig at prisjustering av kontraktene ikke var innarbeidet i budsjett samt at budsjettet forutsatte rutekutt i en størrelse som ikke er oppnådd. Dette utgjør 9,1 mill. kr i merforbruk.
  • Høyere kontraktsforpliktelser på fergesambandene enn hva budsjettet gir rom for på tilsammen 4,7 mill. kr.
  • Kjøp av skoleskyss (taxi kjøring) på totalt 4,4 mill. kr var ikke budsjettert.
  • Billettinntekter skoleskyss (grunnskole og vgs.) kom ut med en merinntekt på 2,7 mill. kr.
  • Inntekt regionruten ga merinntekt på 3,5 mill. kr.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.