Tiltakspakker for transportnæringen

– Mindre reiseaktivitet er bra for smittebegrensningen, men får store økonomiske konsekvenser for selskap som driver med transport. Det gjelder i hele sektoren. Regjeringen foreslår i dag flere tiltak for å avhjelpe situasjonen og flere blir vurdert fortløpende, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen gjør sitt ytterste for å legge til rette for et godt transporttilbud for dem som må bruke offentlig transport i denne spesielle tiden, for eksempel helsepersonell og andre som har samfunnskritiske funksjoner. Helsemyndighetene oppfordrer folk til å unngå offentlig transport hvis de kan.

Dette betyr at mange færre reiser, noe som får store negative økonomiske konsekvenser for dem som tilbyr transport og er avhengig av billettinntekter.

– Jeg får stadig meldinger fra ulike deler av persontransportsektoren om store økonomiske problemer som følge av at folk reiser minimalt i hverdagen. Vi er klar over alvoret og jobber for fullt med å se hvordan vi kan avhjelpe situasjonen. Det er svært viktig å holde hjulene i gang i transportsektoren, slik at vi kan sikre et minimumstilbud i tiden framover og slik at vi har en god transportbransje også etter korona, sier samferdselsminister Knut-Arild Hareide.

Strakstiltak på jernbanen

For å hjelpe togselskapene, og samtidig sikre et minimumstilbud på jernbanen, er det allerede satt i gang strakstiltak. Togselskapene har nå mulighet til å tilpasse tilbudet til transportbehovet i dialog med Jernbanedirektoratet, uten at de blir trukket i vederlaget de i dag får fra staten. Togoperatøren har også fått utsatt krav om å betale inn kjøreveisavgift. Jernbanedirektoratet har også mulighet til å vurdere forskuddsbetaling av vederlag til togselskapene.

Redusert merverdiavgift på transport og de generelle tiltakene for næringslivet vil også komme togselskapene til gode.

Togselskapene er i dialog med Jernbanedirektoratet om å redusere togtilbudene til et minimumstilbud. Minimumstilbudet skal innrettes slik at arbeidsreisende med samfunnskritiske funksjoner skal ha et akseptabelt togtilbud for å komme til og fra jobb, mens togtilbud rettet mot fritidsreiser og turisme har lavere prioritet.

– Vi følger nøye med på situasjonen på jernbanen og vil ved behov komme raskt tilbake med forslag til flere kompenserende tiltak, slik at togoperatørene kan opprettholde et minimumstilbud, sier samferdselsministeren.

Alvorlig for kollektivtrafikken i fylkene

Også fylkenes kollektivselskaper lider nå store tap som følge av et dramatisk fall i antall reisende. Dette kan føre til kollektivtilbudet reduseres i tiden fremover, og at aktører kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Regjeringen vurderer derfor behovet for økte midler til fylkeskommunene for å legge til rette for et grunnleggende kollektivtilbud framover.

Et tiltak som allerede er satt i verk for å avhjelpe situasjonen, er at Statens vegvesen framskynder sine utbetalinger av såkalte belønningsmidler til de fire største byområdene, som kan brukes til drift av lokal kollektivtransport.

Luftfart

– Luftfartsbransjen er i en særlig krevende situasjon som følge av korona og vi har derfor allerede lagt fram en omfattende tiltakspakke rette mot den. Dette for å sikre et minimumsnivå på flytilbudet i Norge og for å bidra til at vi faktisk har en norsk luftfartsbransje i framtiden, sier Hareide.

Samferdselsdepartementet er kjent med at flere ikke-statlige lufthavner er i en krevende økonomisk situasjon. Regjeringen vil derfor raskt komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av de økonomiske konsekvensene for private lufthavner, og oppfølging av Stortingets vedtak om kompensasjon for bortfall av lufthavnavgifter.

Allerede nå har Avinor kommet til enighet med den privat drevne Haugesund lufthavn om en betalingsutsettelse av andre kvartal. Det tilsvarer i underkant av 4 millioner kroner.

Hjemtransport av nordmenn med fly

På grunn av en uoversiktlig global situasjon med mange reiserestriksjoner i og mellom land, stengte luftrom og grenser, foreslår regjeringen at den vedtatte ordningen for hjemtransport av nordmenn forlenges fra 31. mars 2020 til 1. mai 2020.

Ordningen vil også utvides slik at flyselskapene får dekket merkostnadene av flyvninger til andre destinasjoner enn de normalt har flyvninger, der det befinner seg et stort antall norske borgere. De som skal hjem må selv betale for billettene som skal være uten rabatter. Dette vil være den ekstra kostnaden flyselskapene belastes dersom de ikke får dekket sine utgifter gjennom vanlige billettinntekter.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.