Tar sats og løfter sikkerhetsspørsmålet på EU nivå

Kollektivtrafikkforeningen tar nå til orde for å løfte kravet om bedre sikkerhet for bussjåfører opp på internasjonalt nivå. Nå søker de etter økonomisk støtte til å arrangere en større konferranse rundt temaet på den internasjone bussmessen Busworld i Brussel i oktober.

Kollektivtrafikkforeningen er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikk- og mobilitetstjenester. Vår visjon er å forenkle menneskers liv. Misjonen vår er å kjenne kundenes behov og skape stadig bedre muligheter til å bevege seg fritt på en bærekraftig måte. Rollen vår er å være arkitekten bak løsninger som knytter ulike mobilitetsformer sammen med det faktiske kundebehovet. Foreningen ble etablert i 2007. Noen av medlemmene er aksjeselskap og andre fylkeskommuner. Framtidas mobilitet, kompetansebygging, samarbeid, inspirasjon og ivaretagelse av medlemmenes interesser er kjernen i vår virksomhet. 

Etter en rekke alvorlige ulykker, flere med tragisk utfall, så har det kommet press fra flere hold om at sikkerheten for bussjåførene må bedres. Kollektivtrafikkforeningen sammen med støttespillere søker derfor midler til å arrangere et større seminar om sikkerhet i busstransport generelt og bussjåfører spesielt, i forbindelse med den europeiske konferansen Busworld i Brüssel 7-12 oktober. Som ledd i prosjektet søker foreningen midler til å utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag i form av en rapport.  

«I Norge har altfor mange bussjåfører forulykket i trafikken de siste årene. Dette må kollektivbransjen, bussprodusenter og myndigheter i samarbeid få en slutt på. Målet med dette prosjektet er å bidra til å at ingen bussjåfører skal bli drept eller hardt skadd på norske veier, ved å bidra til å utløse nye tiltak for bedre trafikksikkerhet som i løpet av den nærmeste tiden skal bli standard i Norge. Mange av tiltakene for å redusere antall ulykker med busser, vil også bidra til styrket trafikksikkerhet for andre trafikantgrupper, som gående, syklende, skolebarn, barnehager og andre myke trafikanter», skriver daglig leder Olov Grotting hos Kollektivtrafikkforeningen i en pressemelding.

«Konkrete delmål er å påvirke sentrale aktører og produsenter i bransjen til å jobbe mer aktivt med trafikksikkerhet for sjåfører i design og produksjon av nye busser, etablere et felles kunnskapsgrunnlag som hjelper beslutningstakere og innkjøpere til å stille gode og relevante krav for økt trafikksikkerhet, og søke felles forpliktelser til handling», skriver hun videre.

Bakgrunn 

I romjulen var det på nytt en tragisk dødsulykke i Fredrikstad der en bussjåfør omkom. Det har også de senere årene vært flere dødsulykker, på Stange i 2021 og ved Nafstad i 2017. Dette viser at det er behov for å øke innsatsen for sjåførenes trafikksikkerhet. Nullvisjonen gjelder også for bussjåfører, og mange løsninger som bedrer trafikksikkerheten for sjåfører har også stor betydning for trafikksikkerheten til fotgjengere, syklister, barn og unge.

Sikkerhet i busstransport handler i stor grad om henholdsvis utvikling og implementering av teknologiske løsninger, og trafikksikkerhetsarbeid i offentlige og private virksomheter, som begge to er fremhevet som satsingsområder i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei for perioden 2022-25. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er også et av de fremhevede satsingsområdene.

I etterkant av ulykken i Fredrikstad har en rekke aktører i bransjen tatt til orde for forsterket innsats for sjåførens sikkerhet, og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har også personlig engasjert seg i saken. Bussbransjen er opptatt av å gå foran som en foregangsaktør. Vi antar at antallet bussulykker med alvorlige konsekvenser er en utfordring også for andre land utover i Europa.

Et viktig bakteppe er også at det i årene som kommer er behov for omfattende nyrekruttering til bussjåføryrket, på grunn av vekst i tilbudet og at mange sjåfører går av med pensjon. Å kunne tilby en trygg og sikker arbeidsplass, er naturligvis helt sentralt dersom bransjen og Norge skal lykkes med rekruttering. 

Arbeidet for sjåførsikkerhet må skje på bred front. Det er avgjørende med tiltak for å redusere konsekvensene for sjåføren dersom det skulle skje en ulykke, hvor sikkerhetskrav til selve bussen er sentralt. I Norge har Statens vegvesen gjennomført en høring om å innføre krav til sikkerhetsstandarden ECE R-29 som minimumskrav for busser i løyvepliktig transport i Norge. I skrivende stund er det dialog med departementet vedr. tidspunkt for når dette kravet kan tre i kraft. Det finnes imidlertid også en rekke andre krav til sikkerhet i bussene som også kan bidra til å redusere konsekvensen av ulykker, slik som tverrliggende bom (R-93), forsterkede vertikale stolper i hjørnene foran på bussen, og andre potensielle forsterkninger.  

I tillegg må det også jobbes målrettet med tiltak for å redusere ulykkesfrekvens. Tiltak som bedre drift og vedlikehold av veier, og holdningsskapende tiltak for god sikkerhetskultur som ISO-standard 39001 er eksempler på dette. Flere teknologiske løsninger bidrar også til styrket sikkerhet. Det finnes i dag sjåførstøttesystemer (ADAS eller Automatic driver assistanse system) som f.eks. kan hjelpe sjåføren å kjøre trygt inn til holdeplass. Geofencing kan sikre at bussen ikke kjører med høyere enn tillatt hastighet, eksempelvis rundt barnehager og skoler. Slike tiltak er også viktige for å styrke trafikksikkerheten til myke trafikanter, et annet av satsingsområdene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei for perioden 2022-25. 

Plan for gjennomføring av tiltaket 

Alle busser som brukes i det norske markedet, produseres i andre land.  Siden Norge er et lite marked, er det krevende for Norge å få nok fokus på sjåførsikkerhet i bussindustrien. Tidligere forsøk på å påvirke europeiske myndigheter har ikke nådd frem, og på den bakgrunn er dette prosjektet målrettet mot å påvirke bransjen generelt og bussprodusenter spesielt.  

Busworld i Brüssel er den største møteplassen for produsenter, operatører, administrasjonsselskaper og alle bussjåfører i Europa. I 2019 samlet konferansen rundt 500 utstillere fra nærmere 40 land, rundt 300 utstilte kjøretøy, og med rundt 40.000 besøkende fra over 140 land. Dette gjør Busworld til et svært godt egnet sted for å involvere bransjen, sette på nullvisjonen for busstransport generelt og for sjåfører spesielt på dagsorden i et internasjonalt perspektiv, og få bussprodusentene i tale. 

Konkret søker vi om støtte til å arrangere et bredt anlagt seminar i forbindelse med Busworld 7.-12. oktober 2023, der vi inviterer politikere, fagforeninger, fylkeskommuner, Statens havarikommisjonen, Vegtilsynet, forskningsmiljøer, leverandører, systemleverandører, operatører og ikke minst bussprodusentene som deltakere.  

Seminaret skal bidra til å opplyse og utfordre bransjen om hvilke systemer som finnes og hvordan disse skal kunne bidra til økt trafikksikkerhet i kollektivtrafikken i Europa. Produsentene får muligheten til å presentere hvilke trafikksikkerhetsløsninger og systemer som finnes, og hva man forventes skal utvikles. Samtidig får operatører, sjåfører og forskere presentere hvordan systemer har virket til nå, og forventninger til løsninger fremover.

For å sikre et felles kunnskapsgrunnlag om situasjonen og mulige tiltak, søker vi også om støtte til å utarbeide en rapport som lanseres i forbindelse med seminaret. Rapporten er tenkt å gi en oversikt over a) trafikksikkerhetssituasjonen og historisk ulykkesstatistikk i Norge og Europa, b) en forskningsbasert oversikt over mulige tiltak for å redusere antall ulykker, c) en forskningsbasert oversikt over mulige tiltak for å redusere konsekvens ved ulykker. Dette vil gi beslutningstakere og innkjøpere grunnlag for å stille gode og relevante krav for økt trafikksikkerhet.

Målgruppe

Målgruppen er et norsk og internasjonalt publikum av beslutningstakere i bransjen og hos myndighetene både i Norge og andre land. Vi vil invitere samferdselsministeren til å delta, og fylkeskommunene som eier av kollektivselskapene. Søknaden støttes av både Busworld og de sentrale aktørene innenfor kollektivbransjen og busstrafikk i Norge. Vi vil jobbe for bred deltakelse av sentrale aktører både i Norge og i Europa. 

Hovedbilde: Bussjåfør, foto: Terje Aamodt.

Bilde under: Daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen, Olov Grotting.

Olov Grotting, Daglig leder Kollektivtrafikkforeningen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.