Samferdselsdepartementet satser sterkere på kollektivtransport

Bakgrunnen for de nye grepene er et politisk ønske om å styrke departementets satsing på kollektive transportløsninger.

– Vi kan ikke vegbygge oss ut av transportutfordringene i de store byene, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Allerede nå er kapasitetsproblemene store, og befolkningsveksten vil fortsette. I byområdene må det satses på kollektive løsninger. Derfor ønsker jeg å legge til rette for at kollektivtransporten får en tydeligere rolle i den langsiktige transportplanleggingen.

Kollektivtransport og jernbane i samme avdeling
Tidligere i år ble arbeidet med jernbanesaker lagt til en egen avdeling i Samferdselsdepartementet. Nå skal ansvaret for utvikling og forvaltning av politikk for kollektivtransport og jernbane ligge i samme avdeling. Også ansvaret for regelverket for yrkestransport skal ligge her.

Den nye avdelingen får navnet Kollektivtransport- og baneavdelingen, og skal ledes av ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen. Organiseringen vil tre i kraft så snart det lar seg gjøre rent praktisk i løpet av høsten – målet er 1. november.

Mål for kollektivtransporten
For å kunne utarbeide kollektivstrategien etablerer Samferdselsdepartementet et eget prosjekt. Her skal blant annet statlige mål for kollektivtransporten utvikles og planer for realisering av disse målene.

Det er utarbeidet et mandat (se under for kortversjon) for prosjektet, og stillingen som prosjektleder blir utlyst internt og eksternt i begynnelsen av oktober. Prosjektet skal ligge under den nye Kollektivtransport- og baneavdelingen, og vil bli satt i gang så snart som mulig, senest i forbindelse med at prosjektlederen tiltrer.

Mandat for utredning av ny kollektivtransportpolitikk (kortversjon):
Samferdselsdepartementet etablerer et prosjekt som skal utarbeide en nasjonal politikk for det statlige arbeidet med kollektivtrafikk. I dette ligger bl.a. å utvikle statlige mål for kollektivtransporten og strategier og planer for realisering av målene.

Kollektivtransport som virkemiddel har fått økende oppmerksomhet i transportpolitikken og i samfunnet generelt. Det er en uttalt politisk målsetting at bruken av privatbil bør begrenses. Dette gjelder spesielt i byområdene, hvor kapasitetsproblemer allerede gjør seg gjeldende samtidig som det her ventes en betydelig befolkningsvekst de neste tiårene. Samferdselsdepartementet ønsker å gå grundig gjennom betingelsene for kollektivtransporten og legge til rette for at kollektivtransport får en tydelig rolle i den langsiktige transportplanleggingen.

Prosjektet skal kartlegge og systematisere utfordringene innenfor kollektivtransportområdet og behandle relevante problemstillinger. En sentral oppgave for prosjektet er å vurdere hvilke tiltak og virkemidler som er best egnet for å møte utfordringene innen kollektivtransporten, og hvordan disse håndteres mest hensiktsmessig på tvers av forvaltningsnivåer og mellom ulike typer kollektive transportmidler og mellom by og land. Prosjektet må definere mål for statens økte innsats innen kollektivtransporten.

Målene for og innrettingen av kollektivtransportpolitikken vil være ulik for storbyområder og spredtbygde strøk, siden kollektivtransporten i disse områdene har forskjellig begrunnelse og ulike oppgaver. Prosjektet skal legge grunnlaget for omtale av forslag til ny kollektivtransportpolitikk i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.