Ruter ønsker seg 1200 utslippsfrie busser innen 2028

Ruter har som ambisjon at kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal være utslippsfri i løpet av de neste ti årene. Det innebærer at alle busser, båter, minibusser og drosjer som kjører for Ruter skal ha utslippsfri drift i løpet av 2028. Hele 1200 nullutslippsbusser bør være i trafikk innen 2028.

– Målet er å ha et betydelig antall elbusser i Oslos gater og elektriske båter mellom Aker brygge og Nesodden i løpet av 2019, når Oslo er miljøhovedstad, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Han har satt store mål før og nådd disse. Så selv om målene er satt høyt, kan det helt klart være mulig å nå disse. Med den fokusen og hastigheten bussbransjen nå er inne i når det gjelder nullutslippsbusser, så går utviklingen raskt i riktig rettning.

– For Ruter så er det særlig buss og båt som står ovenfor en stor omstilling i overgangen til elektrisk drift. De utslippsfrie løsningene vil fases inn når nye kontrakter inngår, forutsatt at egnede utslippsfrie kjøretøy er tilgjengelig på markedet, skriver Ruter i en pressemelding.

Klimautslipp fra kollektivtransporten utgjør fire prosent av utslippene fra transportsektoren i Oslo. Med utslippsfri kollektivtransport, som i praksis vil være batterielektrisitet eller hydrogen som energibærer, vil alle direkte utslipp av lokal luftforurensing og klimagasser fra motorene fjernes.

Overgangen til utslippsfritt vil i perioden 2020-2030 anslagsvis gi en samfunnsøkonomisk besparelse fra reduserte utslipp på mellom 130 og 240 millioner kroner. Da er klimagassreduksjoner og reduserte helseutfordringer fra lokal luftforurensing inkludert.

Et mål som Ruter fortsatt skal oppfylle er fossilfri kollektivtrafikk innen utgangen av 2020. Det innebærer at kollektivtrafikken kun skal benytte fornybar energi, som i praksis vil si biodrivstoff. Trikk og T-bane er allerede utslippsfri.

Utslippsfri spesialtransport i 2022Med krav til utslippsfrie løsninger i alle nye kontrakter for spesialtransporten, vil alle minibusser og drosjer kunne være elektriske i 2022. Det krever at det kommer flere utslippsfrie minibusser på markedet. Per i dag har Ruter ti batterielektriske minibusser som kjører på Romerike. Disse var trolig de første i verden da de ble satt i drift i august 2017.

– Ruters beregninger tilsier at det er et ambisiøst, men realistisk mål at kollektivtransporten i hovedstadsområdet skal være utslippsfri i løpet av de neste ti årene. Vi skal etterspørre og ta i bruk teknologi som på sikt vil gi rimeligere løsninger, og det mener vi kan skje før 2028, sier Reitan Jenssen.

Forskning viser at 90 prosent av utslippene fra kollektivtransporten kommer fra busser. Ruter mener at i 2028 vil disse utslippene i hovedsak være borte, om de når sine abisiøse mål. Det er ikke  bare luften som blir bedre med 1200 utslippsfrie busser, men også støyen forsvinner. I dag har Ruter seks elektriske busser med ulike ladeinfrastrukturer i pilotprosjekt, samt fem hydrogenbusser.

Det grønne skiftet innen kollektivtransporten vil skje gradvis. Alle nye anbud som lyses ut har fokus på utslippsfri kollektivtransport. Ruter har merket seg at det i dag er god tilgang på nullutslipsbusser til bruk i bymiljø, men at langrutebusser ikke enda har fått utslippsfri drivlinje. De første helt utslippsfrie busskontrakter forventes å komme i drift mellom 2020 og 2022. Til 2028 vil alle bussene være utslippsfrie i Oslo og Akershus.

Ruter sier de vil benytte endringsordrer i eksisterende kontrakter for å fase inn elbusser raskere. Allerede neste år skal det være elbusser på sentrale linjer i Oslo.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.