Penger til Metrobuss og for bedre fremkommelighet i Trondheim

– Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

Med dette avtaleutkastet på plass legges det til rette for gjensidige forpliktelser for å sikre et godt miljø, bedre fremkommelighet, og en integrert areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029.

– Trondheimsområdet blir nå det første storbyområdet som får en byvekstavtale bygget på Nasjonal transportplan 2018-2029. Det har vært mye penger fra staten i forhandlingspotten, og det ser ut som partene har forhandlet seg frem til et godt resultat for sine innbyggere. Ikke minst vil den store satsingen på Metrobuss bety mye for mange, og her tar staten halvparten av regningen. Totalt bidrar staten med over 8 milliarder kroner inn i avtalen. Jeg ser frem til å lese hele avtaleutkastet som nå ligger på bordet, sier Werp.

Det var fredag det fremforhandlede utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet ble overlevert til statssekretærene Anders Werp og Lars Jacob Hiim i henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Viktige arenaer for samarbeid om utvikling av byområdene

– Kommunene som arealplanmyndighet sitter i førersetet når det gjelder å utvikle kommunen til beste for sine innbyggere. Kommunenes planer for utvikling og vekst skal både sikre attraktive bysentra, gode bomiljøer og god tilgjengelighet med kollektiv, sykkel og gange. For regjeringen vil byvekstavtalene være en av de viktigste arenaene for samarbeid om å utvikle våre byområder. Gjennom byvekstavtalen skal vi sikre at Trondheimsregionen blir enda mer attraktiv og konkurransedyktig, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Avtaleutkastet er fremforhandlet av staten og Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus. I forhandlingene har staten vært representert av Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag. Avtalen skal nå til lokalpolitisk behandling hos fylkeskommunen og de ulike kommunene, før avtalen behandles i regjering og endelig avtale er på plass.

Integrerer areal- og transportpolitikken

Byvekstavtalen erstatter den gjeldende bymiljøavtalen fra 2016. For å integrere areal- og transportpolitikken i de største byområdene har regjeringen besluttet å samordne bymiljøavtalene og byutviklingsavtalene til byvekstavtaler.

– En samordnet byvekstavtale gir oss et svært godt utgangspunkt for samarbeid som sikrer en miljøvennlig transport og bærekraftig byutvikling i hele Trondheimsområdet, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

66,4 milliarder kroner

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen.

I byvekstavtalene vil staten bidra med belønningsmidler og midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveg, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen) og stasjons- og knutepunktsutvikling langs jernbanen der det er aktuelt.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.