Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om at egenkapitalen i selskapet Nye Veier AS skal forhøyes fra 100 000 kroner til 600 millioner kroner. Forhøyelsen skjer i forbindelse med at selskapet fra årsskiftet 2015/2016 går over i operativ virksomhet.

I forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, blir det også orientert om forskjellige personalmessige forhold knyttet til oppretting av selskapet og overføring av prosjekter fra Statens vegvesen til selskapet.

Selskapets egenkapital

Selskapet skal drive sin virksomhet for egen regning og risiko. Aksjelovens paragraf 3-4 krever at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig. Staten som eier vil til enhver tid vurdere selskapets egenkapitalsituasjon. Egenkapital er risikokapital, og skal blant annet kunne være en buffer mot uforutsette kostnader og tap. Etter Samferdselsdepartementets vurdering vil en egenkapital på 600 millioner kroner være forsvarlig ut fra aksjelovens krav.

Selskapets aktivitetsnivå vil øke de nærmeste årene, og departementet vil i tråd med dette økte aktivitetsnivået foreta en fornyet vurdering av egenkapitalbehovet.

Likviditeten som følger av egenkapitaltilskuddet vil selskapet kunne bruke til bygging av veg. Det er selskapets ansvar å innrette aktiviteten innenfor bevilgningsrammene som fastsettes av Stortinget. Dette ansvaret betyr også at selskapet skal sørge for tilstrekkelig avsetning til å håndtere usikkerhet i prosjektgjennomføringen og sikre at selskapet opprettholder en akseptabel likviditet.

Avkastningskrav og utbyttepolitikk

Regjeringen legger til grunn at det ikke vil bli stilt krav til avkastning på egenkapitalen, og at det heller ikke legges opp til utbytte til eier. Eventuelle akkumulerte resultater skal i stedet benyttes til å framskynde utbygging.

Rettslige rammebetingelser

Samferdselsdepartementet legger til grunn at selskapet skal være omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser og offentlighetsloven.

Departementet legger også til grunn at selskapet skal være omfattet av forvaltningsloven i den grad selskapet er gitt myndighet til å treffe enkeltvedtak.

Samferdselsdepartementet vil i løpet av kort tid legge fram et lovforslag om omdanning for å overføre rettigheter og plikter fra Statens vegvesen til selskapet. På et seinere tidspunkt vil departementet også legge fram en proposisjon om lovomdanning på vegområdet.