Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringen foreslår at Samferdselsdepartementet skal få fullmakt til å endre takster og rabatter i bomprosjekter som er behandlet i Stortinget. Forslaget er en del av regjeringens bompengereform.

– Vi gjør nå en rekke endringer innen systemet med bompenger, for å redusere kostnader og øke statlige bidrag. I sum gir det oss handlingsrom til å redusere takster, øke rabatter og/eller redusere nedbetalingstid. Vi foreslår nå å innføre 20 prosent rabatt ved bruk av bombrikke, noe som gjør det mer attraktivt for bilistene og samtidig forenkler driften for bomselskapene. Samtidig skal vi likebehandle bobiler og tyngre personbiler med vanlige biler, sier Solvik-Olsen.

Økt brikkerabatt
For kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med brikke foreslår regjeringen å øke den generelle rabattsatsen fra 10 til 20 prosent.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at en rabatt på 20 prosent står i rimelig forhold til de administrative besparelsene bomselskapet har ved bruk av brikke. Økningen av rabattsatsen vil dessuten anspore flere bilister til å bruke bombrikke.

Med innføringen av ordningen med obligatorisk brikke for tunge kjøretøy falt hensikten bort når det gjelder rabatt for tunge kjøretøy. I det nye systemet legges det derfor ikke opp til brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.

Nye takstgrupper
Statens vegvesen har allerede fått i oppdrag å iverksette arbeidet så snart som mulig fra 2016. Det innebærer også at enkelte kjøretøytyper, som bobiler og tyngre personbiler, endrer kategori og dermed får lavere takster.

Dette er de to nye takstgruppene:

  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien «M1» i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori «M1 i Autosys».

For at kjøretøy over 3500 kilo i kategori «M1» skal inngå i takstggruppe «M1» stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

Standardisering og forenkling
I forslaget om endrede takst- og rabattsystem er det lagt opp til at Samferdselsdepartementet skal be Statens vegvesen om å sette i verk en gjennomgang av alle prosjekter med sikte på å forenkle administrasjon av ordningen.

– I dag finnes en rekke ulike rabattstrukturer i ulike selskap, og hvor mange krever forhåndsbetaling av betydelige summer. Disse er ressurskrevende å administrere. Vi ønsker at det heller innføres høyere standardrabatt på 20 prosent for alle brukere av bombrikker samt mulighet for lavere takstnivå i prosjektene. Da får alle redusert sin bompengebelastning, og ikke bare de som kan forhåndsbetale store summer til bompengeselskapet. Gjennom lavere driftskostnader samt økt statlig bidrag gjennom rentekompensasjonsordningen, så vil det være handlingsrom til å gjøre disse forenklingene på en god måte.

Deltakelse i omleggingen for eksisterende prosjekter vil være basert på lokal tilslutning, slik at man kan forsikre seg at endringene ikke slår urimelig ut for noen part. Ved omlegging av takst- og rabattsystem kan det legges til grunn utvidet bruk av såkalt «passeringstak» og «timesregel», det vil si at det settes et tak for hvor mange passeringer en betaler for i løpet av et gitt tidsrom.

Omleggingen av takst- og rabattsystemet har ellers følgende utgangspunkt for eksisterende prosjekt:

  • Det er de samme inntektene som skal inn i hvert enkelt prosjekt, selv om rabattene nå endres. Det betyr at takstene eventuelt må justeres, slik at samlede inntekter til bompengeselskapet ikke endres.
  • Endringene skal ikke flytte belastning fra personbiler til vogntog eller motsatt. Fordelingen av inntekter fra takstgruppe 1 og 2 vil være de samme som før omleggingen, dermed vil ikke tungtransporten komme dårligere ut selv, om rabatter fjernes for denne gruppen.

Reformen innebærer at dagens 50 – 60 bompengeselskaper reduseres til fem regionale selskaper, og at staten gjennom en egen kompensasjonsordning dekker mer av renteutgiftene for selskapene. Samlet sett betyr dette at mer av bompengene kan gå direkte til utbygging av infrastruktur for veg. Det er viktig for både folk flest og næringslivet, sier Solvik-Olsen.