Ny E6-trasé i Sørfold: Nye tunneler, kortere reisetid og bro over Leirfjorden

– Vi skal bygge bedre infrastruktur i Nord-Norge for å redusere reisetid og øke trafikksikkerhet. Nå ber vi Statens vegvesen ta neste skritt for å få på plass en bedre E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn, blant annet for å oppgradere og fornye de 16 tunnelene på strekningen. Bedre veier vil fremme regional utvikling, gi gode vekstvilkår for nordområdenes næringsliv og gi en bedre reiseopplevelse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har besluttet at E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn skal forbedres betraktelig, og ber nå Vegvesenet legge til grunn det såkalte K3-konseptet i sitt videre arbeid. Det innebærer blant annet bygging av en ny bro over Leirfjorden.

– Veien skal dimensjoneres for en fartsgrense på 90 km/t, noe som vil bety en tidsbesparelse på over 20 minutter på strekningen, sier Solvik-Olsen. Utbyggingen har en kostnadsramme på ca. 8 milliarder kroner.

–  E6 binder Nord-Norge sammen med resten av landet og er derfor en svært viktig korridor for veitransport. Vi har befart strekningen Fauske – Mørsvikbotn flere ganger, både på E6 turen i 2014 og som et tillegg til E10 turen i vår. Denne satsingen følger opp regjeringens offensive samferdselssatsing i Nord-Norge, hvor investeringsbudsjettet er økt kraftig, og vedlikeholdsetterslepet nå reduseres for første gang på mange tiår.

Bakgrunn

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en konseptutvalgutredning som ble ferdigstilt i januar 2015. Deretter er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring og en høringsrunde.

– Vi ønsker å få på plass bedre og sikrere veier. Samtidig er det behov for å utbedre tunnelene på strekningen slik at de oppfyller tunnelsikkerhetsforskriften. Derfor har vi gjort grep for raskere planfremdrift i denne saken, opplyser Solvik-Olsen.

Dagens reisetid på strekningen er om lag 66 minutter for personbiler og 73 minutter for tyngre kjøretøy. Det geografiske området er preget av høye fjell og fjorder, noe som gir klare begrensninger for veibygging. Det foreligger både nasjonale og EU-baserte krav om fullverdig sikkerhetsutrustning i tunnelene innen 2019, og ti av de 16 tunnelene på strekningen tilfredsstiller ikke dagens veinormal.

Ved stenging av tunneler i området er omkjøring gjennom Sverige i realiteten eneste alternativ, hvilket medfører opp mot 11 timer lengre reisetid. Etter at den nye traseen er ferdig bygget vil omkjøring kun bety ca. 10 minutter økt reiselengde.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.