Bedre vei mellom Østlandet og Vestlandet

– Gode transportårer binder landet sammen. Regjeringen har påpekt behovet for å utvikle to ruter som vesentlig reduserer reisetiden mellom Østlandet og Vestlandet. Nå gir vi Statens vegvesen klare signaler om at i arbeidet med neste Nasjonal transportplan (NTP) skal E134 legges til grunn som én trase. En grundigere utredning av alternativene Rv7 og Rv52 skal gi beslutningsgrunnlag for valg av trasé mellom Oslo og Bergen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bakgrunnen er at regjeringen nå har tatt beslutning om videre arbeid med strategi og prioritering for hovedforbindelsene for vei mellom Østlandet og Vestlandet. Endelige beslutninger vil bli tatt i behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029.

– Denne saken handler om å velge noen traseer hvor vi skal redusere reisetid, slik at de blir naturlig foretrukne ruter for hoveddelen av trafikken mellom Østlandet og Vestlandet. Dersom vi får kanalisert tungtransporten inn på noen utvalgte ruter, vil det også gi økt trafikksikkerhet og kjøreopplevelse på de veistrekningene som får redusert tungbiltransport.

– Regjeringens beslutning betyr ikke at noen veier blir glemt. Alle veiene har viktige funksjoner lokalt og regionalt. Trafikksikkerhet, rassikring og generelt vedlikehold vil fortsatt være viktig på alle veistrekninger, og regjeringens store vedlikeholdsløft skal bidra til at alle veistrekningene over tid holder en god standard. Men når vi skal investere i tiltak for å vesentlig redusere reisetid mellom landsdelene samt bedre reisehverdagen for tungtransporten, da må vi velge hvor vi investerer knappe ressurser. Vi oppnår ikke samfunnsmessige gevinster dersom vi sprer investeringsmidlene tynt utover, sier samferdselsministeren.

– Vi følger Statens vegvesens anbefaling når vi i det videre arbeidet legger til grunn at E134 er én av hovedforbindelsene. På strekningen vil det være nødvendig at Vegvesenet utreder om fremtidig E134 skal gå om Rauland eller Seljord. Endelig beslutning tas i NTP, sier Solvik-Olsen.

– Statens vegvesens anbefaling for den andre hovedforbindelsen var Rv52. Regjeringen vil be Vegvesenet om at det utarbeides en KVU for strekningen mellom Gol og Voss (Rv7 vs Rv52, som er de mest aktuelle hovedveiene til Bergen), slik at man kan ta en beslutning i forbindelse med behandlingen av neste NTP.

– For E16 over Filefjell skal påbegynte prosjekter i dagens NTP ferdigstilles. Da har vi en vei som har vist seg å være rimelig vintersikker. Samtidig har transportnæringen påpekt at E16 tar vesentlig lenger tid og derfor ikke er den foretrukne for transportåren ved normale forhold.

Politisk ledelse kjørte de fire alternative østvest-rutene
Det har vært en grundig prosess i arbeidet med å vurdere hovedforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Statens vegvesen laget en omfattende utredning, og det kom inn en rekke innspill i høringsprosessen. Samferdselsdepartementet utfordret også Torgeir Reve og hans miljø på ved BI til å vurdere de regionale effektene ved valg av de ulike alternativene.

16. og 17. februar i år kjørte Samferdselsministeren og hans politisk ledelse alle de fire aktuelle strekningene: E16, E134, rv7 og rv52. Gjennom folkemøter, bedriftsbesøk og kjøreturer med lokale transportører/aktører fikk de innspill og synspunkt på strekningenes utfordringer og muligheter.

– Det var svært nyttig å oppleve veiene slik de er på vinterstid, og samtidig møte næringsliv, politikere og innbyggere i de forskjellige regionene, sier Solvik-Olsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.