NTP legges frem i dag

I dag legges Nasjonal Transportplan frem for pressen. Blir det mer fokus på buss som kollektivtilbud, mer penger til kollektivfelt? Disse spørsmålene skal vi prøve å få svar på. Buss Magasinet vil være tilstede i dag og vil holdere dere oppdatert.

Det som er klart er at det i forslaget til ny NTP ligger føringer for mer bevilginger til buss. 10 prosent av oss benytter i dag buss. 15 prosent i Oslo, 11 til 12 prosent i byer som Bergen og Trondheim, men kun 6 prosent tar buss ute i distriktene. Og det er i distriktene tallet er svake eller synkende. Derfor er det ekstra spennende å se hva regjeringen vil gjøre med dette.

Siden 2005 har kostnaden for buss økt med 54 prosent og fortsetter med å øke. Regjeringen viser til dårlige eller manglende rapporter på hvorfor tallet øker, men mener dette er grunnet økte vedlikeholdskostnader og nyinnkjøp av materiell. I tillegg kommer vedlikehold og ombygging av holdeplasser slik at de kan tilfredsstille kravene til universell utforming.

Det kan også stilles spørsmål til regjeringen på hva de vil foreta seg i det svekkede ekspressbusstilbudet. Her er passasjertallet synkende, men ofte enkelt begrunnet med at fylkeskommunene etter anbudsoppstart selv har tatt over passasjertransporten innenfor fylkesgrensene, der ofte de kommersielle ekspressbussaktørene tidligere har hatt muligheten til å ta med og slippe av passasjerer. Dette har redusert tilbudet til de reisende og også inntektsgrunnlaget til de selskapene som har satset på kommersiell drift.

Kollektivfelt er et nesten glemt kapittel i Norge. Kun 0.3 kilometer med kollektivfelt ble bygget i 2012 og det ser ikke mye lysere ut fremover. De neste 10 årene ligger det forslag til 17 kilometer med kollektivfelt. Men det reelle behovet er mye høyere.  Spesielt inn til de store byene som Oslo, Bergen og Stavanger. Trondheim har tatt grep og delvis løst dette med å omgjøre en av kjørebanene for bil om til kollektivfelt. Dette har gitt stor økning på antall reisende og redusert bussreisen betraktelig i rushtiden.

Det kommer også frem i forslaget til NTP at det ikke skal flere busser i Oslo, men at de som er på plass skal utnyttes bedre. Det skal legges mer til rette for bussene slik at de kan kommer raskere frem og dermed klare flere reisende pr. time. Det arbeides også med at det i bykjernen skal gå busser så ofte som mulig og så sømløst som mulig. Faste tider og med ti-minutters mellomrom er målet. Noe steder og tider enda oftere.

Vi vil holder dere oppdatert.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.