25 millioner til distriktene

vertikalt_portrett_1800_presse– Effektiv kollektivtransport er viktig for mange folks velferd. Regjeringen ønsker å bidra til å gjøre kollektivtransporten i distriktene mer attraktiv. For 2013 tildeles 25 millioner kroner i tilskudd til forsøksprosjekter som skal bidra til samordnede og effektive løsninger, og et bedre tilbud for de reisende, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Midlene for 2013 går blant annet til å:

  • øke frekvensen på bussruter
  • videreutvikle applikasjoner for mobil billettering
  • endre ruter, traseer, kjøretider og frekvensen for å gjøre busstilbudet mer attraktivt.
  • tilby bestillingstransport, blant annet i områder der det ikke finnes et kollektivtilbud
  • samordne offentlig betalte transporter for å gi et mer helhetlig tilbud

Tilskuddsmidlene på 25 millioner kroner er fordelt på 34 prosjekter i 13 fylker. Samferdselsdepartementet fikk i år inn søknader om tilskudd til 43 prosjekter fra 13 fylkeskommuner. Det ble til sammen søkt om nær 40,5 millioner kroner.

Tilskuddsordningen ”Kollektivtransport i distriktene ble opprettet av regjeringen i 2007. Regjeringen har i Soria Moria I-erklæringen slått fast at det skal utvikles et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene.

Formålet med tilskuddsordningen er å vise hvordan kollektivtilbud kan styrkes gjennom mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler. Målet er å gjennomføre tiltak på utvalgte steder og strekninger for å oppnå betydelig forbedring av tilbudet til de reisende i distriktene.

Fylkeskommunene gjennomfører prosjekter med minst 50 prosent egenandel, slik at den statlige støtten kommer som et tillegg til, og ikke en erstatning for, midler fra lokale myndigheter. To hovedhensyn ligger til grunn for prioritering av tilskudd i 2013:

  • Prosjekter som utnytter modeller for bedre organisering og samordning av offentlig transport i distriktene på lengre sikt, på tvers av sektorgrenser og/eller forvaltningsnivåer. Samarbeidsprosjekter mellom helseforetak og fylkeskommuner vil bli prioritert spesielt.
  • Prosjekter som bidrar til økt livskvalitet og bolyst i spredt bebygde områder, jf. de distriktspolitiske virkeområder som er omtalt på Kommunal- og regionaldepartementets hjemmeside

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.