Nasjonal HØRING: Standardiserte busser – er det mulig?

Nå kommer standarden som skal bidra til bedre økonomi, forenkling og forutsigbarhet for alle aktørene i verdikjeden for persontransport med buss. Siden 2015 har Standard Norge, gjennom komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport, arbeidet med utviklingen av den nye norske standarden NS 11050, Persontransport – Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport.

Felles standarder er nødvendige og viktige verktøy for å bidra til større forutsigbarhet, økt gjenbruk av materiell og lavere produksjonskostnader ved anskaffelse og anbud av materiell.

Standarden som nå er på høring, retter seg spesielt mot myndigheter og private aktører som deltar i anbud for offentlig persontransport med buss. For myndighetene vil standarden være et rammeverk som er godt egnet for å begrense særkrav som er fordyrende og unødvendige i offentlige anbud for persontransport med buss.

NS 11051 Persontransport – Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport, vil være til hjelp ved anskaffelse av nytt bussmateriell.  Den forenkler samhandlingen mellom aktørene i verdikjeden. Gjennom reduksjon i utvalgskriterier vil standarden redusere kostnader og effektivisere anbudsprosessene nasjonalt, samt sikre større utnyttelsesgrad av transportmateriell på tvers av regioner. I tillegg kan standarden bidra til økt fokus på valg av miljøvennlige løsninger og energibærere.

Felles krav til anbudsspesifikasjoner kan dessuten bidra til enklere og mer miljøvennlige innkjøp. Det kan gi kjøretøyene en lengre levetid, både ved at de kan anvendes ut over en anbudsperiode og i andre anbudsområder. Et bedre ettermarked for brukte busser kan dessuten føre til at nye busser, med et mer miljøvennlig drivstoffalternativ, kan innfases raskere og bidra til lavere utslipp.

Bred representasjon fra bransjen
Standard Norges komité SN/K 560 Effektivisering av persontransport har vært bredt sammensatt med de viktigste aktørene i verdikjeden. Komiteen har vært ledet av Ragnar Krosser fra Nettbuss, som med sin lange erfaring bra bransjen har bidratt til at standarden nå er klar for høring.

Komiteens medlemmer representerer alle aktørene i verdikjeden, fra produsenter, operatører, administrasjonsselskaper, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner.

Husk å gi dine høringsinnspill
Standard Norge klargjør standarden for høring og høringsperioden er åtte uker. – Vi trenger dine innspill for å ivareta alle relevante deler i standarden. Har din organisasjon innspill til teksten eller kanskje du mangler fakta informasjon. Vi trenger dine forslag til endringer for å sikre at standarden ivaretar alle aktørene i verdikjeden og bidrar til effektivisering av persontransport med buss.

Følgende personer og virksomheter har deltatt i komiteens arbeid:Helene Heggheim, ATB, Tore Lillemork, BIL, Dagfinn Heitmann, IVECO, Ragnar Krosser ( komiteleder) NETBUSS, Jofri Lunde, NHO TRANSPORT, Sjur Brenden, NOBINA, Bjørnar Klausen, NORDLAND FYLKESKOMMUNE ( Kollektivrafikkforeningen), Geir Våme, RSA, Freddy Sandbakk, SCANIA, Bjarte Årvik, SKYSS, Karl Idar Gjerstad, STATENS VEGVESEN, Jan Helge Sandvåg, Tide Buss, Kjell A Jensen, Troms Fylkestrafikk, Torbjørn Lundebrekke, IVECO, Håvard Galtestad, YTRKESTRAFIKKFORBUNDET, Rolf Thomassen MAN TRUCK & BUS NORGE.

På bilde ser vi:

Fra Venstre: Ragnar Krosser ( komiteleder), Jofri Lunde, NHO Transport, Kjell Jensen, Tromsø Fylkestrafikk, Rolf Thomassen, MAN, Freddy Sandbakk, Scandia, Lars E Jensen, Prosjektleder for standarden, Dagfinn Heitmann, IVECO, Håvard Galtestad, Yrkestrafikkforbundet, Geir Våme, RSA

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.