Mer kollektivt i fremtiden

I 2060 må kollektivtransporten være dimensjonert for 600 millioner reiser. Dette tilsvarer nesten en dobling av dagens kollektivtrafikk. Andelen som går og sykler må utgjøre hele 700 millioner reiser i 2060. Dette forutsetter helhetlig planlegging, sterk gjennomføringskraft og en finansieringspakke som sikrer at tilbudet er på plass før kapasiteten i dagens tilbud er sprengt.

– Vi kan forvente 240 millioner nye bilreiser i 2060, og enda mer kø på hovedveiene inn til Oslo dersom det ikke gjøres nødvendige investeringer i kollektivtrafikken nå. For at byene fortsatt skal være attraktive å bo, jobbe og treffes i, må buss, trikk og bane utvikles i et nettverk sammen med sykkel og gange. Vi velger derfor å snakke om fremtidens mobilitetsløsninger for å understreke at sykkel og gange nå er med i våre strategiske planer, sier Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen.

Oslo og Akershus er blant Europas raskest voksende hovedstadsområder, med en prognose på 1,7 millioner innbyggere frem mot 2060. I løpet av de neste 15 årene er det ventet en vekst på 250.000 nye innbyggere, som nesten tilsvarer befolkningen i Bergen. – I fremtiden ser vi for oss at metro og jernbane fortsatt frakter de store menneskemengdene inn til Oslo og gjennom byen, men også tar mer trafikk på tvers av byen. Trikkens rolle i bygatene og i egne traseer er styrket med nye effektive linjer, og bussen betjener enda flere forbindelser i regionen. Det er blitt lettere å gå og sykle på korte og mellomlange reiser, og sykkeltilbudet er integrert i kollektivtilbudet, fortsetter Reitan Jenssen.

Samlet finansieringspakke av mobilitetstilbudet Ruters strategidokument «M2016 – Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger», tar et helhetlig perspektiv for å vise hvordan man kan løse det økte transportbehovet på en bærekraftig måte. I M2016 presenteres både visjonen for hvordan vi reiser i 2060 og Ruters konkrete anbefalinger for utviklingen av tilbudet frem til 2030 og 2040. M2016 peker både på hvordan Ruter kan utvikle tilbudet og hvilke rammebetingelse r som er nødvendige. Forslagene i M2016 om ny infrastruktur bygger på hovedtrekkene i «Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo» (KVU Oslo-Navet).

– De prosjektene det haster mest med å realisere, er Fornebubanen og ny metrotunnel gjennom Oslo. Utbygging av metrotunnel må samtidig samordnes med nye jernbanetunneler. Staten har en nøkkelrolle i å sikre at prosjekter med høy samfunnsøkonomisk verdi prioriteres, og realiseres raskt for å redusere samfunnstap. Vi anbefaler en samlet finansieringspakke, der de kollektivreisende bidrar sammen med bilistene i tillegg til regionale og nasjonale myndigheter, sier Reitan Jenssen.

Ambisiøs miljøsatsing

Å ta trafikkveksten med miljøvennlige mobilitetsløsninger i Oslo og Akershus er et viktig bidrag for å nå Norges klimamål.

– Ruters nye strategi bygger opp under byrådets mål om at det skal være enkelt å ta grønne reisevalg i Oslo. Sammen med en kraftig satsing på flere og bedre sykkelveier, flere bysykler og sykkelparkering ved holdeplassene, vil det bli enda mer attraktivt å ta grønne reisevalg. De viktigste kollektivprosjektene for byrådet de neste årene er ny T- bane til Fornebu og Ahus, ny sentrumstunnel for T-banen og nye trikker. Allerede i 2020 vil byrådet sørge for at det kjører nye elektriske trikker og busser i Oslos gater, for da skal all kollektivtransport kun kjøre på fornybar energi, sier Oslos byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V).

Fortetting muliggjør et effektivt mobilitetsnettverk I tråd med Plansamarbeidet for Oslo og Akershus må befolkningsveksten komme i Oslo og de nærliggende regionbyene, samt de nærmeste byregionene i Buskerud og Østfold. Fortettingen må komme ved knutepunktene, der kollektivtrafikken er godt utbygd. Arealplanene i kommunene bør bygge opp om denne fortettingsstrategien.

– For å sikre at alle fremtidige innbyggere i Akershus som skal til og fra jobb i Oslo får en effektiv reisevei, må det investeres i den skinnegående transporten i og rundt hovedstaden. Busstilbudet må også styrkes lokalt i regionen. Målet er å øke kollektivandelen i Akershus de neste tiårene, ved å gi innbyggerne i byene et like godt mobilitetstilbud som det innbyggerne i Oslo har i dag. Vi skal sørge for fremkommelighet på innfartsveiene til byene og tilrettelegge for at det skal bli enklere å sykle og gå også i Akershus, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus.

Fakta om M2016:

  • Hvert fjerde år legger Ruter frem sin langtidsstrategi for kollektivtrafikken.
  • 13. august 2015 lanseres M2016, som er etterfølgeren til K2012.
  • M2016 er Ruters innspill til eiernes beslutningsprosesser, lokale og nasjonale myndigheter, operatører og samarbeidspartnere.
  • M2016 er Ruters styringsdokument for årlige handlingsplaner.
  • Spørsmålet som M2016 svarer ut er hva som skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.