Ny løysing for sal og billettering

– Kollektivreisande over heile landet vil få eit betre tilbod når ein ny nasjonal reiseplanleggjar er på plass, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Regjeringa har vedteke å opprette eit statleg selskap som skal samle rutedata for all kollektivtransport i Noreg og drive ei løysing for nasjonal reiseplanleggjar på tvers av kollektivslag. Selskapet vil også få ansvar for sal av jernbanebillettar i framtidas reformerte togsektor og dermed sikre at dei reisande kan kjøpe togbillettar like enkelt som i dag. I tillegg vil kvar enkelt togoperatør stå fritt til å selje eigne billettar.

På sikt er det ein ambisjon å inkludere funksjonar for kjøp av billettar i den same løysinga. Dette gjer at all reiseplanlegging inkludert betaling for reisa kan gjerast i ein operasjon.

– Oppdatert reiseinformasjon som er lett tilgjengeleg på  nett og handhalde datamaskinar er viktig for å få enda fleire til å reise med kollektivtransport. Det er også eit mål at det er enklast mogeleg for kunden å kjøpe billett, seier Solvik-Olsen.

Billettsal i reformert jernbanesektor
Det nye selskapet vil også spele ei rolle i framtidas jernbanesektor. Med jernbanereforma kan det bli fleire nye togselskap i Noreg frå 2018, og det er derfor viktig å få på plass eit system for felles sal av togbillettar. – Med det nye selskapet sikrar vi at dei reisande kan kjøpe togbillett utan å setje seg inn i kven som trafikkerer dei ulike strekningane, seier Solvik-Olsen.

Det nye selskapet vil basere seg på gjeldande funksjonar for sal og billettering innanfor NSB i dag, og skal overførast til Samferdselsdepartementet i løpet av fyrste halvår 2017.

Det har lenge vore vurdert å opprette den såkalla Rutebanken som skulle vere ein nasjonal reiseplanleggjar med tilrettelegging for elektronisk billettering for all kollektivtrafikk. – Vi ser at Rutebanken og det nye selskapet for sal og billettering bygt på NSB si løysing har mange beslekta oppgåver, og regjeringa går derfor inn for å samle desse i det nye selskapet, seier samferdselsministeren.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.