Kollektivtransport og jernbane er det viktigste klimatiltaket

Regjeringen må satse sterkere på kollektivtransport, er folkets tydelige beskjed i Kantars klimabarometerundersøkelse. – Skal vi lykkes med å få flere til å reise miljøvennlig, må vi gjøre det enkelt og attraktivt å velge kollektivt, mener konsernsjef Gro Bakstad i Vy. 

– Folks interesse for å reise kollektivt har ikke sunket, selv om koronapandemien har ført til færre reisende. Det viser at nordmenn tenker langsiktig, og at de vil at myndighetene skal fortsette å prioritere kollektivtrafikk i klimaarbeidet, sier konsernsjef i Vy, Gro Bakstad. 

Økt satsing på miljøvennlig transport er et av de viktigste virkemidlene for at Norge skal oppfylle klimamålene sine. Dette er også det tiltaket befolkningen mener regjeringen bør prioritere høyest av klimatiltak. Det viser årets klimabarometerundersøkelse fra Kantar, der befolkningens holdninger og adferd i klimapolitiske spørsmål er kartlagt.  

– Tydelig beskjed til politikerne 
Flertallet mener myndighetene bør prioritere rimeligere kollektivtransport, viser undersøkelsen. Hele 64 prosent svarer at dette er viktig for å tilrettelegge for mer miljøvennlig kollektivtransport. Halvparten av de spurte mener regjeringen må satse sterkere på jernbane, og mange nevner bedre tilrettelegging for syklister og gående og flere utslippsfrie busser og tog som viktige tiltak. 

– Det er en tydelig beskjed til politikerne, og vi ser at spesielt jernbanen betyr mye for mange, sier Bakstad.  

Det satses sterkt på jernbane, men vedlikeholdsetterslepet har likevel økt de siste årene. 

– Vedlikeholdet har svært mye å si for et punktlig og forutsigbart togtilbud. Feil på infrastrukturen, som signalfeil og strømstans, gir stans og forsinkelser. For de 200 000 reisende som i normale tider reiser med toget hver dag, tror vi dette er enda viktigere enn nye utbygginger, sier Bakstad. 

Tilrettelegger for nye reisevaner 
I undersøkelsen sier 6 av 10 at de pleier å reise miljøvennlig i hverdagen, på ferie eller begge deler. En tredjedel er villige til å endre reisemåte for å ta bedre vare på klima og miljø.  Økt reisetid, lavere komfort på reisen og bytte av transportmiddel er det også mange som er villige til å akseptere til fordel for miljøet. Om lag en firedel vil reise mindre, og mange sier de vil ta mer i bruk hjemmekontor eller digitale møter. 

– Det er positivt at så mange er villige til å endre reisevaner av hensyn til miljø og klima. Men vi vet at det av og til er langt fra holdning til handling. For at folk faktisk skal endre vanene sine, må løsningene være enkle og attraktive. Derfor tester og utvikler vi ny teknologi og miljøvennlige transportløsninger som skal gjøre det så enkelt som mulig å komme seg til og fra stasjonen og holdeplassen, sier Bakstad. 

Korona krever nye løsninger 
– Koronapandemien har endret folks reisemønster. Vi må tilpasse oss og tilby mer fleksible billettordninger for togreisende som ikke reiser like ofte som før. Skal vi unngå at folk lokkes tilbake til bilen i krisetider, må vi gjøre det både rimelig og trygt å velge kollektivt for de som må reise av og til, sier Bakstad. 

Vy tester denne måneden en ny billettype som gir rabatt jo mer du reiser, men som aldri koster mer enn prisen for en månedsbillett. Hvis piloten er vellykket, er ambisjonen å innføre smartpris-billetten for flere togstrekninger på Østlandet. I Vy-appen er det også lagt til en funksjon som gjør at du kan se hvor fullt toget er og hvor det er best plass, slik at du kan planlegge reisen bedre ut fra smittevernhensyn.  

– Vi ønsker å tilby trygge og attraktive løsninger for de som må reise. Da tror vi flere vil velge å reise miljøvennlig, sier Bakstad. 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.