Kjemper bitter kamp mot kreditorer

Turbusseier Raymond Selvaag fra Trondheim har lang fartstid i bransjen. Han har både eiet en rekke turbusser og er sjåfør hos et av de store busselskapene i Sør-Trøndelag. Tirsdag var han i Oslo for å kjempe mot kreditorer som har tatt pant i hans turbussløyver. Han mener det er for lett å melde krav til garantist.

– Det som gjør saken problematisk er at Myndighetene, altså Samferdselsdepartementetn og Vegdirektoratet har gjort løyvegarantien for lett tilgjengelig for alle som har ett krav mot en løyveinnehaver, det er altfor uforutsigbart å inneha løyver, sier Raymond Selvaag på telefon etter førstemøte i forligsrådet.

Han kontakter Bussmagasinet for å utrykke fortvilelse over hvor lett et verksted, kunde eller andre kan stille krav opp mot løyvegarantist.

– Alle som har ett krav eller kan få ett krav. Det vil si verksteder med flere kan ta kontakt med garantist og melder ett krav. De trenger ikke gå via Namsmann eller få tinglyst noe pant, og pengene kommer, fortviler han og håper hans sak kan bringe frem endringer i regelverket.

Saken behandles nå av jurister og Selvaag vil få kjennelsen like over nyttår.

Garantierklæring:

Etter anmodning fra og for regning av Løyvehaver, garanterer vi som selvskyldnerkausjonist for de forpliktelser Løyvehaver i Garantiperioden pådrar seg under utøvelse av sin virksomhet som person- eller godstransportør.

 1. Løyvemyndighet: Fylkeskommunene er løyvemyndighet for de behovsprøvde løyvene dvs. drosjeløyve, selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og løyver for rutetransport (buss, fylkesvegferge og lokale båtruter). Statens vegvesens nasjonale transportløyveenhet i Lærdal er løyvemyndighet for de ikke-behovsprøvde løyvene dvs. turvognløyve og løyve for godstransport med motorvogn. Statens vegvesen v/Vegdirektoratet er løyvemyndighet for ruteløyve for riksvegferger.
 1. Beneficiant: Tilgodesett etter Garantien er enhver kreditor hvis fordring oppstår under utøvelse av Løyvehavers virksomhet som person- eller godstransportør.
 1. Garantiens omfang: Utbetalinger i henhold til Garantien er maksimert til Garantiens pålydende på det tidspunkt kravet kommer frem til Garantisten. Enhver utbetaling i henhold til Garantien vil redusere Garantistens ansvar tilsvarende.
 1. Garantiperiode: Garantien dekker krav som er oppstått i perioden fra Garantiens utstedelsesdato og til den opphører. Garantien opphører enten
 2. a) to måneder etter at Garantisten har sendt skriftlig oppsigelse til Løyvehaver med samtidig underretning til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1, eller
 3. b) når Løyvehaver har sagt opp Garantien overfor Garantisten, og Garantisten har sendt skriftlig underretning om dette til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1, eller
 4. c) når den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 har truffet endelig vedtak om inndragelse av transportløyvet, eller
 5. d) når det åpnes konkurs hos Løyvehaver, eller
 6. e) når Løyvehaver dør.

I situasjoner som nevnt i bokstav b) eller c) ovenfor, fortsetter Garantien likevel å løpe for det antall løyver som eventuelt gjenstår.

 1. Garantiperiode ved ombytting av garantier: Avløser Garantien en annen, tilsvarende garanti (herunder som følge av skifte av Garantist), dekker Garantien også krav som har oppstått, men ikke var forfalt til betaling i garantiperioden for den tidligere garanti. Krav som nevnt i første punktum kan i så fall ikke kreves dekket av den tidligere garanti. Gjaldt den tidligere garanti et høyere beløp enn Garantien her, gjelder den tidligere garantis beløp for krav som nevnt i første punktum, forutsatt at kravet blir mottatt av Garantisten innen 6 måneder etter at den tidligere garanti opphørte.
 1. Melding av krav: Bare forfalte krav kan meldes. Krav i henhold til Garantien må være mottatt av Garantisten innen 6 måneder etter at Garantien opphørte.
 1. Dokumentasjon av krav: Krav i henhold til Garantien må fremsettes skriftlig til Garantisten og vedlegges kopi av grunnlaget for kravet samt nødvendig dokumentasjon som viser at kravet omfattes av Garantien.
 1. Kravets prioritet: Krav i henhold til Garantien vil få prioritet etter den dato kravet er mottatt av Garantisten. Dette gjelder selv om kravet er omtvistet.
 1. Tvist om kravet: I tilfelle tvist om et krav er berettiget, er Garantisten kun forpliktet til å utbetale etter minnelig overenskomst, endelig voldgiftsdom eller rettskraftig dom. Garantisten skal holde tilbake et beløp som tilsvarer det omtvistede kravet inntil tvisten er løst. Utsettelse med utbetaling på dette grunnlag gir ikke rett til å kreve forsinkelsesrente av Garantisten. Dette gjelder også dersom forsinkelsen skyldes at tidligere meldte krav er omtvistet.
 1. Oppsigelse av garantien Garantisten kan si opp Garantien med to måneders frist. Fristen regnes fra Garantisten har sendt skriftlig oppsigelse til Løyvehaver med samtidig underretning til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1. Løyvehaver kan si opp Garantien med umiddelbar virkning. Garantisten skal skriftlig underrette den aktuelle Løyvemyndigheten om oppsigelsen.

Oppsigelse av garantien skal alltid gjøres skriftlig. Den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 skal skriftlig bekrefte til Garantisten at garantien har bortfalt. Bekreftelsen skal angi garantinummeret på den garantien som bortfaller, og fra hvilken dato garantiansvaret bortfaller. Dersom bortfallet av garantien skyldes Garantistens oppsigelse, jf. standardteksten ”Garantiperiode” bokstav a), skal den aktuelle løyvemyndigheten bekrefte at slik underretning er mottatt.

 1. Oppbevaring av garantidokumentet: Det originale garantidokumentet sendes den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 for oppbevaring så lenge garantiansvaret består (normalt 6 måneder etter opphør av Garantien).
 1. Meldinger: Garantisten skal underrette den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 om enhver utbetaling i henhold til Garantien. Den aktuelle Løyvemyndighet skal umiddelbart underrette Garantisten om tilbakekall av løyve, samt eventuell klage på vedtak om tilbakekall og avgjørelse av slik klage.
 1. Lovvalg: Eventuelle tvister vedrørende denne garanti skal avgjøres etter norsk rett og ved norsk domstol.

Kilde: Transportloyve.no

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.