Hvordan få menn til å reise som kvinner?

I Umeå i Sverige har man registrert at det er lettere å få kvinner til å ta bussen til den kvinnedominerte arbeidsplassen sykehuset enn å få menn til å reise kollektivt til industriområdet Västerslätt. Kommunen ønsker nå å finne ut hvorfor det er slik.

Det er kollega Bussmagasinet.se som melder dette. Hvis man får menn til å reise like mye kollektivt til arbeidet som kvinner, vil man redusere bilbruk og energiforbruk og skåne miljøet.

Kommunen har nå satt i gang et prosjekt hvor man undersøker hva som skal til for å få menn til å reise like mye kollektivt som kvinner. Det er faktisk betydelige tall man snakker om. Generelt bruker menn privatbilen mer enn kvinner. Hvis man kunne jevne ut forskjellen i Umeå, skulle energiforbruket til personbilene bli redusert med hele 20 prosent.

Selvsagt er ikke forholdene direkte overførbart til andre steder i verden. Men det man ser, er at tendensen er helt klar: Men bruker mye mer privatbil til og fra jobb enn kvinner, og det gjelder stort sett alle steder.

For å bryte et tradisjonelt reisemønster ønsker man nå i Umeå å øke kunnskapen om hvordan normer og identitet påvirker valget av reisemåte. Fra kommunens side vil man se dette opp mot attraktive valg som samkjøring, kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Vi vil tro at resultatene fra prosjektet i den nordsvenske byen vil by på interessante svar som også er anvendelige en rekke andre steder.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.