Hvilket fylke er best på elektrifisering? Tre finalister kjemper om prisen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deler ut Elbarometerprisen på jubileumskonferansen Helelektrisk.no 28/11. Dette er en pris til Norges beste fylke på elektrifisering. Vinneren skal ha gjort tydelige grep som vil gjøre at Elbarometer.no i fremtiden vil vise økt elektrifisering innen en eller flere sektorer. Alle fylker er vurdert og nå står Trøndelag, Hordaland og Oslo igjen som potensielle vinnere. Initiativtagerne til prisen er Miljøstiftelsen Bellona og Elektroforeningen.

– Fylkene spiller en nøkkelrolle i elektrifiseringen av Norge, noe alle de tre finalistene er gode eksempler på, sier leder av Elektroforeningen, Frank Jaegtnes. Han er også juryleder. De tre finalistene har alle gått foran i elektrifisering av kollektivtransport. Uten tøffe politikere på fylkesnivå som tør å etterspørre el- og hydrogenferger hadde Norge aldri hatt en ledende posisjon på dette området i dag. Det samme skjer nå innen elbusser.

I Trøndelag elektrifiseres noen av landets mest trafikkerte fergestrekninger. Fergene har kort liggetid ved kai, noe som stiller store krav til ladeteknologi. Anskaffelsene Trøndelag har gjort på fergesiden er stjerneeksempler på innovative offentlige anskaffelser, ifølge Bellonaleder og jurymedlem Frederic Hauge. – Her bidrar det offentlige til at det utvikles teknologi som kan brukes over hele verden.

Hordaland var tidlig ute med å satse på elektrifisering av fylkesveifergene. Fylkeskommunen har vedtatt at alle fergestrekningene skal være elektrifisert innen 2020. Gjennom to store anbudskontrakter for totalt 17 fergestrekninger har Hordaland satt seg på kartet internasjonalt som ledende innen elektrifisert kollektivtransport til havs, sier juryleder Frank Jaegtnes. Han roser også Hordaland for godt samarbeid med Enova. Totalt har Enova støttet Hordalands fergeelektrifisering med over 260 millioner kroner.

Oslo er tredje finalist. Oslo var lenge best i klassen på offentlig elbillading. Det siste året har de fått fart på utbygging av hjemmelading i borettslag og sameier, gjennom sin støtteordning til infrastruktur. – Støtteordningen har vært utløsende for at titusenvis av Osloborgere nå kan lade hjemme, sier Frederic Hauge. Hauge trekker også frem kommunens satsing på elektrisk kollektivtransport. – Store bestillinger av elektriske busser setter for alvor fart i dette markedet, sier han.