Full seier til KTP i ESA-sak

ESA har gitt Kollektivtransportproduksjon AS, KTP (tidligere Oslo Sporveier), fullt medhold i at en kapitaltilførsel i 2004 var i tråd med EØS-regelverket. Saken har vært til behandling i ESA som følge av en klage fra busselskapet «Konkurrenten.no».

«KTP er svært tilfreds med ESAs avgjørelse om at kapitaltilførselen i 2004 var i tråd med EØS-regelverket. Faktamaterialet som ligger til grunn for ESAs siste avgjørelse er svært omfattende. Konkurrenten.no har ikke fått medhold i sitt syn verken hos Konkurransetilsynet, Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, Oslo kommunerevisjon eller ESA i to runder. Vi ser nå frem til at vi igjen kan bruke all vår energi til å produsere gode kollektivtjenester for befolkningen», sier konserndirektør for kommunikasjon i KTP Torgeir Kristiansen.

Dette er saken
Konkurrenten.no klaget i 2006 norske myndigheter inn for ESA med påstand om ulovlig offentlig støtte til AS Oslo Sporveier. I mai 2010 traff ESA vedtak om ikke å åpne formell undersøkelse i saken. Konkurrenten.no klaget dette vedtaket inn for EFTA-domstolen med påstand om at vedtaket måtte annulleres. Tirsdag 10.mai 2011 var saken oppe til høring i EFTA domstolen i Luxembourg. Domstolens beslutning var at ESAs avgjørelse var for svakt begrunnet og sendte derfor saken tilbake for ny behandling i ESA. ESA besluttet i mars 2012 at man skulle åpne en formell undersøkelse, og det er denne undersøkelsen som er grunnlaget for ESAs beslutning der Konkurrenten.nos påstander avvises.

Klagen som har vært forelagt ESA er hvorvidt årlig kjøregodtgjørelse til AS Oslo Sporveier var å anse som ”ny” støtte ved hvert budsjettvedtak eller en del av et eksisterende støtteprogram. Videre har ESA tatt stilling til hvorvidt en engangsoverføring på 800 MNOK til underdekning av pensjonskassen i Oslo Sporveier var en del av den årlige kompensasjonen eller en frittstående overføring. I dagens vedtak konkluderer ESA med at kompensasjonen ikke overgikk kostnadene til tjenesten, inkludert normal fortjeneste for tilbyderne, og at støtten ble gitt innenfor en eksisterende støtteordning.

Om ESA
Kontrollorganet ESAs (EFTA Surveillance Authority) hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av Korfuavtalen og EØS-avtalen gjennomføres i medlemsstatene. Dette inkluderer også gjennomføring av EU-retten i nasjonal rett. Dersom organet finner at en medlemsstat ikke etterlever sine plikter, kan den gripe inn, og i siste instans bringe saken inn for EFTA-domstolen. ESAs avgjørelser kan også ankes inn for EFTA-domstolen.

[cc_facebook_like]

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.