Fortsatt anbud likevel i Innlandet

22. februar forkastet fylkestinget i Innlandet forslaget fra Ap, SV, Rødt og Pensjonistpartiet om at fylket skulle overta busstrafikken i egen regi. Det blir anbud slik som tidligere. Innlandet, eller rettere sagt gamle Oppland, har lenger erfaring med anbud enn noe annet fylke.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) har vært i vippeposisjon i denne saken. Hvis de sluttet seg til den ovennevnte konstellasjonen, ville de ha vært flertall for at fylket skulle overta busstransporten i egen regi. Slik ble det altså ikke. MDG valgte etter nøyere vurderinger å gå sammen med Høyre, Sp, Frp, Venstre og KrF om å fortsette anbudsordningen. Dermed ble egenregi forkastet med 31 mot 26 stemmer.

– Vi har lagt mest vekt på hvordan busstilbudet skal være i framtida. Det er viktig at ansatte har gode vilkår og at bussen går. At det er billigst mulig med flest mulig reisende på bussen. Da er det minst risiko ved å fortsette med anbud, uttalte gruppeleder i MDG, Johannes Wahl Gran, til avisen GD et par dager før fylkestinget.

11 krav

Miljøpartiet la imidlertid fram en liste med 11 krav til fortsatt anbud, og politikerne uavhengig av partitilknytning sluttet seg i stor grad til dette. Ni av punktene ble enstemmig vedtatt, mens de to siste kravene ble vedtatt med 31 mot 26 stemmer.

Dette er de 11 kravene:

  1. Bedre tilpasning til lokale forhold. Bruk av nullutslippskjøretøy skal være et krav og/eller premieres i alle fremtidige kollektivanbud. Bussene skal være tilpasset faktisk behov.

2. Yrkessjåfører er en viktig yrkesgruppe i Innlandet, og Fylkeskommunen skal ha en rolle i rekruttering og utdanning av blant annet yrkessjåfører for å møte etterspørselen etter arbeidskraft i Innlandet. Fylkestinget forutsetter at administrasjonen jobber for å sikre rekruttering til yrkesgrupper der etterspørselen av arbeidskraft er stor, og minner samtidig om at arbeidsgiveransvaret tilfaller selskapene.

3. Fylkestinget vedtar revisjon av Innlandet fylkeskommune anskaffelsesstrategi, slik at arbeidsvilkår fremgår som et konkret hensyn for anskaffelser av transporttjenester. Hovedregelen om heltidsstillinger er et slikt hensyn. Gode arbeidsvilkår skal være Innlandets fortrinn i konkurransen om sjåførene. Minimum 80% av sjåførstillingene i skal være heltid i kontraktsperioden.

4. Fylkestinget forventer at administrasjonen utarbeider et grunnlag for politisk behandling av Innlandstrafikk sin pris- og kommunikasjonspolitikk. Fleksible pendlerløsninger, samarbeid med reiselivet, vurdering av salg av reklameflater, gode bedriftsløsninger, samarbeid med store offentlige arbeidsgivere og ulike sone- og flerdagersbilletter er noen av flere faktorer fylkestinget vil prioritere. Hovedutvalg for samferdsel involveres i dette arbeidet.

5. Fylkestinget understreker at det viktigste målet er å øke antall reisende og mener billigere billetter er en god måte å tiltrekke seg flere passasjerer. Fylkestinget ber derfor om en utredning av 30-dagersbilletter til 500 kroner innenfor og på tvers av soner, eller andre løsninger som vil føre til flere reisende. Hovedutvalg for samferdsel involveres i dette arbeidet.

6. Sertifisering i henhold til standard for miljøledelse ISO 14001 og standard for trafikksikkerhet ISO 39001 skal vektlegges i anskaffelse av transporttjenester. (Forbedret kjørestil kan gi færre skader og ulykker, lavere utslipp, dekkslitasje og kostnader til vedlikehold, mer fornøyde passasjerer og sjåfører).

7. Ladeinfrastrukturen til elbusser/elkjøretøy skal kunne brukes til å balansere nettkapasiteten i området. Det stilles krav til «batteribank» for lagring av strøm slik at energibruken kan optimaliseres. Tilsvarende skal bussanlegg forvaltes etter energieffektive prinsipper. Hovedutvalg for samferdsel involveres i arbeidet.

8. Ved forberedelse av nye anbud skal fylkeskommunen vurdere om flere offentlige transporttjenester kan samordnes i en kontrakt. Hensikten er å få til synergier for kjøretøyparken, offentlige aktører, sjåfører og passasjerer.

9. Fylkestinget vil i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei, Artikkel 5 pkt. 4, og videreføre tildeling av oppdrag direkte til mindre busselskap der det er hensiktsmessig.

10. Etablere felles forum for tillitsvalgte i busselskapene, busselskapenes eiere og Innlandstrafikk i løpet av 2024. Hensikten er å ivareta medbestemmelsen til sjåførene ved et kontinuerlig forberedende arbeid.

11. I framtidige anbud skal det stilles strenge krav til sikkerhet for sjåførene, og bussene som kjøres. Trygghet for bussjåførene må være førende for hvem som vinner anbud.

Setter du pris på denne artikkelen? Bussmagasinet trenger din støtte. Tegn abonnement eller støtt oss på Vipps 130557 bank 6311.08.02449eller PayPal

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.