– Jeg er glad for at tiltakene for bedre tilgjengelighet nå kan realiseres, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Midlene skal gå til utvikling og utbygging av kollektivknutepunktet i kommunesenteret Bruhagen. Kommunen fikk tilskudd fra ordningen med BRA-midler i 2013, som ble overført til 2015 på grunn av forsinkelser med utviklingen av prosjektet. Etter nye forsinkelser, rakk ikke kommunen å igangsette arbeidet før fristen for å bruke midlene gikk ut, og Statens vegvesen hadde ikke fullmakt til å godkjenne ytterligere overføring.

Nå har Samferdselsdepartementet godkjent at kommunen kan få utbetalt pengene.

Ordningen med BRA-midler (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikk forbedring) var et program for bedre tilgjengelighet til kollektivtilbudet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ordningen er nå avsluttet og erstattet av andre tiltak for universell utforming.