Etterlyser bedre sikkerhet for bussjåfører

11. mars 2021 kolliderte to busser i Stange i Innlandet. Til tross for lav hastighet, omkom en av sjåførene. Når har Statens havarikommisjon konkludert og etterlyser bedre sikkerhet for sjåførene. Det er flere som må ta ansvar.

De to bussene traff hverandre på førersiden foran, venstre hjørne mot venstre hjørne, altså der sjåførene sitter. Det var vinterføre og snøvær. Veien var ikke strødd. Undersøkelsen til Statens havarikommisjon (SHK) viser at gjeldende regelverkskrav til kollisjonssikkerhet i buss ikke er tilstrekkelig for å ivareta førernes sikkerhet. Bussen hvor den omkomne sjåføren satt, var utført i henhold til regelverket, men det viste seg ikke å være tilstrekkelig. Tidligere lignende hendelser i andre deler av landet har bekreftet dette. Hastigheten på de to bussene er beregnet til henholdsvis ca. 55 og ca. 36 km/t. Bussen med høyest hastighet kom delvis over i motgående kjørebane.

Flere må ta ansvar

Men også Vy Buss AS som operatør og innlandet fylkeskommune som oppdragsgiver og veieier får klare anbefalinger fra SHK. Blant annet mener SHK at Vy Buss bør gi sjåførene mer opplæring og oppfølging i å kjøre på vinterføre, samt å sjekke dekk og kritiske punkter på bussrutene regelmessig.

Også Innlandet fylkeskommune bør gjøre mer, mener SHK. Ettersom dagens regelverk ikke er nok til å sikre sjåførene bedre ved frontkollisjoner, ber SHK Innlandet fylkeskommune stille strengere krav til materiellet. I dag er det vanskelig å fremme nasjonale krav, men det er snakk om europeiske krav som det tar tid å endre. I mellomtiden bør altså transportselskapene stille strengere krav, mener SHK.

Tilrådinger

SHK har kommet med tre tilrådinger etter sine undersøkelser. Vi leser blant annet:

«Veien var smal og svingete med snødekket veibane. Føreren av nordgående buss registrerte ikke at veibanefriksjonen var for lav, sett i lys av veigeometrien, samt hastigheten og dekkutrustningen til bussen. Føreren hadde kun kjørt buss på vinterføre i en sesong. Undersøkelsen har vist at det kan være et gap mellom Vy Buss AS sin forventning til kompetansen til bussførere etter førerkortervervelse, og førernes faktiske kjøreferdigheter og risikoforståelse.

Statens havarikommisjon tilrår at Vy Buss AS gjennomgår og forbedrer sin helhetlige tilnærming til sikker kjøring vinterstid. Dette inkluderer forsterket opplæring og oppfølging av bussførere, samt systematisk vurdering av dekkutrustning og kritiske punkter på den enkelte rute.»

Videre leser vi:

» Undersøkelsen har vist at kontrakten mellom Innlandstrafikk som oppdragsgiver og Vy Buss AS som utførende operatør i liten grad omtalte trafikksikkerhet selvstendig. Innlandet fylkeskommune hadde identifisert at kurven hadde høy utforkjøringsrisiko, men dette var ikke formidlet til Vy Buss AS. Kontrakten hadde heller ingen informasjon om veinettets vinterdriftsklasser, og Innlandstrafikk hadde ikke etablert rutiner for å følge opp operatør ved farevarsler om værforhold.

Statens havarikommisjon tilrår at Innlandet fylkeskommune, i utforming og oppfølging av kontrakter for kollektivtransport, legger økt vekt på trafikksikkerhetsfaktorer og benytter hele sitt kompetanse- og ansvarsområde som veieier og byggherre.»

Siste tilråding lyder:

Møteulykken på fv. 222 i Stange kommune 11. mars 2021 oppstod da nordgående buss kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med sørgående buss. A-stolpen i nordgående buss trengte inn i førerplassen i sørgående buss, og påførte føreren av den sørgående bussen fatale skader til tross for relativt lave hastigheter i kollisjonen. Gjeldende regelverkskrav til kollisjonsegenskaper i buss er følgelig ikke tilstrekkelig for å ivareta førernes sikkerhet. Innlandet fylkeskommune som transportbestiller, har direkte påvirkning på trafikksikkerhet gjennom kontrakter, særlig i tilfellene hvor det kreves mer enn nasjonalt og internasjonalt regelverk.»

Statens havarikommisjon tilrår at Innlandet fylkeskommune inkluderer forsterket kollisjonssikkerhet for bussførere utover gjeldende regelverk, som et krav i kontrakter for kollektivtransport.»

(Kilder: NRK Innlandet, Statens havarikommisjon. Foto: Lars Nårstad / NRK)

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.