Biogass til besvær i Sverige

Sverige synes å ha kommet på kollisjonskurs med EU når det gjelder avgift på biogass. Det kan få store økonomiske konsekvenser.

Bakgrunnen er at EU-kommisjonen sommeren 2020 godkjente en forlengelse av Sveriges avgiftsfritak på biogass, noe som er et krav ettersom avgiftsfritaket er å betrakte som statsstøtte innen EU. Godkjennelsen ble imidlertid anket inn til EU-domstolen av et selskap, og dermed startet problemene. EU-domstolens første instans valgte nylig å oppheve godkjennelsen i EU-kommisjonen. Nå gjaldt imidlertid dommen ikke om det svenske skattefritaket er forenlig med EUs bestemmelser om statsstøtte, men om beslutningen i EU-kommisjonen har skjedd på riktig måte.

I mars meddelte det svenske Skatteverket at man på bakgrunnen av dommen i EU-domstolen ikke lenger kan innvilge avgiftsfritak for biogass. Sveriges Bussföretag har regnet ut at dette vil medføre en kostnadsøkning for biogassbusser med ti kroner pr. mil, noe som vil øke kostnadene for kollektivtrafikken med rundt 200 millioner kroner i ået. Men det kan bli mye verre. Det er en viss risiko for at Skatteverket blir tvunget til å kreve tilbake avgiftsfritaket for årene 2021 og 2022. Det vil i så fall innebære at de regionale kollektivtrafikk-myndighetene må tilbakebetale ytterligere 360 millioner svenske kroner.

Avgiftsfritak for biogass har vært en stor suksess i Sverige. Fritaket har ført til en utstrakt bruk av det miljøvennlige drivstoffet, ikke bare innen transport, men også i landbruket og industrien.

Dette går selvsagt ikke upåaktet hen. Bransjeorganisasjonen Svensk Kollektivtrafik, Fossilfritt Sverige og 13 andre bransjeorganisasjoner, sammen med rundt 50 selskaper og organisasjoner, har sendt brev til flere av ministrene i regjeringen og Riksdags-medlemmer. Hovedkravet er at det ikke blir noen tilbakebetaling av avgiftsfritak som allerede er innvilget. Videre ber brevskriverne om at regjeringen sørger for at det igjen blir fullt avgiftsfritak for biogass, ettersom nye EU-bestemmelser kan gjøre dette mulig.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.