Begrenser tilbydere til anbudskonkurranse

Nordlands fylkeskommune har i sin materiellbeskrivelse på bussanbudet i Salten begrenset tilbyder ved å detaljbeskrive bussene langt utover anbefalingene i Bus Nordic. Panoramaglasstak på ekspressbusser og setekonfigrasjoner på elbusser få kan levere.

I løpet av november skal tilbudet fra leverandørene på bussmateriell leveres. Nordlands Fylkeskommune har lyst ut Salten og i anbudsdokumentene kommer det frem flere krav som ikke er å finne i Bus Nordic. Krav som kommer på toppen av den standarden som det er bred enighet om i hele norden.

I en liste med over 124 spørsmål fra bransjen finnes det flere gode argumenter for å endre materiellbeskrivelsel, uten at NFK ønsker å endre på det eller komme i nærmere dialog.

Panoramaglasstak på klasse III buss

Flere av leverandørene stiller seg undrende til hvorfor det må være panoramaglasstak på en ekspressbuss. Dette er det kun et fåtall leveandører som kan klare og innfri. Og i tillegg blir det både fordyrende, tyngre buss og mer krevende å varme den opp. Noe som igjen vil gi større fobruk. I svaret fra Nordlands Fylkeskommune til leverandørene, så ønsker de ikke å fravike fra dette kravet.

Det stilles også spørsmål til krav om fire sit-safe stoler montert i klasse III busser. Flere seteleverandører har gitt uttrykk for at de ikke kan godta at Sit-Safe monteres fra fabrikk i deres seterammer. NFK har ikke ønsket å gå tilbake på dette kravet i deres svar til bransjen.

Av de 124 sprøsmål fra bussbransjen er blitt sendt over til NFK har de aller fleste krav som bransjen har ønsket skulle fravikes eller endres blitt avvist.

Det er også krav om sikkerhetsløsninger som i dag ikke er standard eller tilgjengelig hos de fleste leverandører. I første utkast til materiellbeskrivelse kom det krav av ESP på leddbusser i klasse I. Dette gikk NFK tilbake på da det ikke finnes noen leddbusser med ESP på markedet.

Elbusser få kan levere

I tillegg til dieseldrevne busser skal det settes inn batterielektriske busser på linje 1,2,3 og 4 i Bodø. Her har NFK kommet med detaljerte krav til både sete- og dørløsninger som leverandørene vil slite med å tilby. Det kan dermed bli konkurransevridende om ikke materiellbekrivelsen samsvarer med hva som er både standard og tilgjengelig på markedet.

NFK har satt en minimumslengde på 12 meter for elbusser og en dørløsning på 2+2+2 for busser som skal kjøre på linje 1, 2 og 3. De åpner derfor for at levernadørene kan levere lengre bussen enn 12 meter for å klare seteantallet og dørløsning. Men det er kun et fåtall leverandører som har lengre busser enn 12 meter i deres bussprogram for klasse I elbuss i soloutførelse. Kravet er 28 seter og med en dørløsning 2+2+2. På linje fire kan de godta dørløsning 2+2+0 med 33 seter inkludert godkjente klappseter.

På leddbusser skal det være 2+2+2 i dørløsning og 50 sitteplasser, men kun godkjent med to klappseter.

Ladeinfrastruktur

Elbussene skal kun lades via pantograflader og her krever NFK OppCharge, som de viser til er en standard. I dag er det ikke en standard ladeløsning for elbusser. Bussleverandørene står fritt til å velge løsningene selv, men samarbeider med konkurrenter for å finne løsninger som kan passe der hvor en behøver å lade på samme pantograf.

Det er beskrevet i materiellebeskrivelsen at det skal benyttes invertert pantograf. Dette kan begrense tilbydere av bussmateriell. Og utelukker dem som ville klart å tilby rekkevidde som er god nok med bare depotlading via CCS 2 plugg. Her burde materiellbeskrivelsen åpnet opp for at leverandørene, uavhengig av system, kunne levere inn tilbud på det de mener vil fungere best.

I tillegg kommer det fram i svarene fra NFK at bussdepot kun er midlertidig og at det ikke er planlagt å kunne lade bussene ved depot. De må kjøre 1,7 kilometer for å få ladet bussene ved pantograf. Først i 2022 vil nytt depot stå klart. Derfor krever NFK at de batterielektriske bussene skal ha minst 150 kWh batterikapasitet og at ladestasjonen skal kunne gi minst 300 kW kapasitet og opp til 450 kW. Det vil si at bussene med 150 kWh batterier må klare å lade minst 2c, som er dobbelt av hva flere batterileverandører anbefaler. Dette kan batteriene ta skade av på sikt.

Tilbakemeldingene fra flere leverandører har vært at materiellbeskrivelse ved anbudsutlysning ikke har vært utarbeidet tilstrekelig og at det har blitt lagt inn for mange tilleggskrav utover Bus Nordic.

Lofoten
Materiellebeskrivelsen for området i og rundt Lofoten går mye av det samme igjen. Men her ønsker de seg også batterielektriske minibusser med lang rekkevidde. Minst en av rutene er 70 kilometer og da begrenser det seg mye på hvem av leverandørene som kan klare kravene uten at det går på for stor bekostning av kapasitet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.