Arbeidet med ny transportplan starter nå

– Gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever både en moderne infrastruktur med høy kvalitet og effektive og sikre transportløsninger. De statlige transportetatene og Avinor AS har levert et godt faglig grunnlag for Samferdselsdepartementets videre arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029. Nå går vi for fullt inn i en prosess på politisk hold.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag mottok «Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029«. Dokumentet er utarbeidet av Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor AS, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

– Vi skal ha perspektiver mot 2050, helhetlige løsninger og vektlegge effektiv ressursbruk. Vi skal løfte opp vedlikehold av landets infrastruktur, og sikre en mer effektiv og miljøvennlig bruk av den. Regjeringen har hatt kraftige økninger i bevilgninger til infrastrukturformål, men vi må ta bedre innover oss hvilke muligheter bruk av teknologi utgjør for å bedre reisehverdagen. Vi skal ha mest mulig infrastruktur og det beste reisetilbudet for pengene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Den nye transportplanen vil ha mange nye utbyggingsprosjekter, men vi skal også sikre en effektiv gjennomføring av de mange store prosjektene som er under bygging. Det skal lages en egen motorveiplan, godstrategi, klimastrategi, og vi skal fortsette å redusere vedlikeholdsetterslepet på norsk infrastruktur. Økt vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og bruk av moderne teknologi vil også være viktige elementer i det videre arbeidet med ny transportplan, sier samferdselsministeren.

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2019 skal legges fram våren 2017.

Ønsker bred offentlig debatt

– Plandokumentet blir nå sendt på høring slik at næringslivet og innbyggerne får mulighet til å si sin mening, med høringsfrist 1. juli i år. I tillegg vil vi reise land og strand rundt for å få innspill og synspunkter. Et bredt offentlig ordskifte og innspill fra mange hold er med på å styrke og utvide regjeringens grunnlag for å fastlegge prioriteringer og økonomiske rammer for den nye transportplanen, sier samferdselsministeren.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.