980 millioner til kollektivtransport og ytterligere 400 skal fordeles

– Regjeringa ønskjer å stimulere til betre framkome, miljø og helse i storbyområda. For mange er privatbil i dag det beste alternativet for å få kvardagen til å gå i hop. Desse må få eit betre alternativ. Vi vil auke valfridomen for dei reisande, slik at fleire vel å gå, sykle eller reise kollektivt. Midlane frå den såkalla Belønningsordninga legg til rette for dette, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dei ni største byområda i landet hadde belønningsavtalar med staten ved utløpet av 2015. Det er avtalefesta følgjande fordeling mellom desse byområda i 2016:

  • Oslo med 280 millioner
  • Bergen med 140 millioner
  • Trondheim med 170 millioner
  • Stavanger med 60 millioner
  • Kristiansand med 80 millioner
  • Buskerudbyen med 80 millioner
  • Skien/Porsgrunn med 60 millioner
  • Fredrikstad/Sarpsborg med 50 millioner
  • Tromsø med 60 millioner

Dette utgjer alt i alt 980 millionar kroner. Desse midlane blir utbetalt på bakgrunn av om den årlege rapporteringa viser at byområda har oppfylt krava i avtalane med staten.

400 millionar kroner blir fordelt seinare i år
Samferdselsdepartementet kjem på eit seinare tidspunkt attende med fordelinga av det resterande beløpet på 400 millionar kroner.

– I statsbudsjettet for 2016 er det alt i alt løyvd 1 380 millionar kroner til Belønningsordninga. Det er ein auke på 46 prosent samanlikna med forslaget i det siste budsjettforslaget frå den førre regjeringa i 2013. Det er eit taktskifte i satsinga på kollektivtransport i byområda som regjeringa er i gang med, seier samferdselsministeren.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.