Strengere regler for utenlandske turbusser

– Regjeringen ønsker å sikre konkurranse på likere vilkår i turbussnæringen og redusere bruken av lavtlønnede utenlandske sjåfører i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen har besluttet å innføre en klar tolking av hva som er tillatt persontransportkabotasje i Norge. Fra 1. januar 2024 vil det kun være tillatt for utenlandske busselskap å utføre persontransport på norske veier i perioder på maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.

Nå følger regjeringen opp Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren, og gjør konkrete tiltak for å definere midlertidig persontransportkabotasje.

Kabotasje er transport mellom to steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme. EØS-reglene åpner for at transportører fra EU/EØS-land kan utføre kabotasje med turbuss på midlertidig basis, men begrepet «midlertidig» er ikke nærmere definert.

– Uten en klar grense for hva som er tillat innenfor grensen av «midlertidig» kabotasje er det vanskelig å håndheve bestemmelsen. Det er derfor viktig at vi raskt får på plass en ramme for hva som er lovlig kabotasje i Norge. Med klare rammer for når utenlandske busselskap kan utføre innenlands transport i Norge bidrar vi til like konkurransevilkår og unngår sosial dumping, sier Nygård.

Samferdselsdepartementet er oppmerksomme på at Kommisjonen har stevnet Danmark for EU-domstolen for deres nasjonale tolking av hva som er midlertidig kabotasje. Fra norsk side følger departementet denne saken tett, og vil intervenere i saken til fordel for Danmark og argumentere for at det er nasjonalt handlingsrom på området.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.