Sterk transportplan for vegsektoren

Regjeringen, som i dag har lagt fram meldingen om Nasjonal transportplan, varsler enda sterkere satsning på veg, bane og kystens infrastruktur de neste 12 årene. – Det er en meget positiv plan for vegsektoren, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektøren framholder at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen blant annet med oppstart av 25 vegprosjekter i første del av NTP (2018-2023). Prosjektene har en antatt kostnad på 100 milliarder kroner.

NTP-meldingen varsler enda sterkere vekst på miljøvennlig transport i byområdene med betydelig økt statlig medvirkning, påpeker Gustavsen i en kommentar til stortingsmeldingen.

Vedlikehold og fornying av vegene
I snitt skal bevilgninger til vedlikehold øke noe fra dagens nivå. Hovedtyngden av økningene kommer i årene etter 2024.

Utbedring av tunneler tar fortsatt en stor del av bevilgningene til fornying de nærmeste årene.

Pengene strekkes lengre
Vegdirektøren understreker at Vegvesenet skal være kostnadsbevisste. Effektivisering i Statens vegvesen blir avgjørende for å nå målene som er satt i meldingen. Dette gjelder driften av egen organisasjon, så vel som utforming av prosjektene. Kjøretøyområdet leverer i større grad tjenester digitalt, og skal oppnå effektivisering.

Teknologisk driv
NTP legger stor vekt på at teknologien vil ha en formende kraft i transportsektoren i årene som kommer. Utvikling av teknologi er en driver for redusere transportens CO2-utslipp og annen miljøpåvirkning.

– Vi vil få nullutslippskjøretøy i varetransport og busstransport. Førerstøttesystemer kan gi positive bidrag til trafikksikkerhet, men også gi bedre utnyttelse av vegkapasiteten. Statens vegvesen får en viktig rolle i å utvikle rammebetingelser for gode tjenester og innovasjon i transportsektoren. Det er en utfordring vi ser fram til, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Bedre klima og miljø
Nullutslipps- og lavutslippsløsninger vil utvides fra personbiler til tyngre kjøretøy. Men også i ferjedriften og i anleggsdriften vil lavutslippsteknologi over tid føre til lavere utslipp av CO2 og lokal forurensning.

Statens vegvesen skal lage en handlingsplan for å påskynde utviklingen mot fossilfrie anleggsplasser.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.