Samferdselsdepartementet vil lytte til bransjen

Like før jul søkte NSB Samferdselsdepartemenet om å kunne bruke utenlandske busser som buss for tog. Departementet er ikke uten videre positive til dette og vil lytte til bransjen før endelig svar gis.

NSB vil ha brukt for alt av bussmateriell som er å oppdrive i ukene 21 til 32 i år. NSB har tidligere sett at dette er en periode det kan være vanskelig å oppdrive nok busser og derfor søkte de like før jul Samferdselsdepartemenet om å kunne bruke utenlandske busser i tilfelle det ikke fantes nok norske busser å hente inn.

«Det kan bekreftes at NSB i henvendelse hit av 20.12.2018 har indikert at med det omfang av nedstenging av banenettet i forbindelse med vedlikehold  som er planlagt for kommende sommer, vil omfanget av buss for tog-løsninger neppe kunne dekkes av norske bussoperatører fullt ut.  Det kan da bli behov for at NSB må leie inn et antall utenlandske bussoperatører for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for publikum.  En slik løsning med kabotasjetransport krever dispensasjon fra departementet», skriver pressevakt Frøydis Tornøe i Samferdselsdepartemenet.

Hun legger til etter fast forvaltningspraksis både ved person- og godstransport krever en slik dispensasjon at det er godtgjort at den aktuelle transport ikke kan utføres av norske transportører enten fordi norske transportører ikke har kapasitet til å påta seg oppdraget, eller at transporten krever spesialutstyr som ikke er tilgjengelig hos norske transportører.

«En  eventuell dispensasjon vil derfor måtte knyttes til den del av produksjonen som ikke norske transportører kan levere», skriver hun videre.

«Med bakgrunn i forannevnte har vi bedt NSB om å redegjøre nærmere for hvordan disse vilkårene skal dokumenteres mer konkret før saken behandles videre. Søknaden vil på vanlig måte bli forelagt organisasjonene som representerer bussnæringen i Norge før vedtak treffes», skriver Tornøe og bekreftet herved at departementet vil lytte til bransjen før et endelig vetak treffes.

Foto: Arkivbilde fra Oslo S

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.