– Overgrep mot meg som verneombud

– Dersom andre tillitsvalgte hadde blitt behandlet slik jeg har blitt, så ville det ha umuliggjort helse- miljø- og sikkerhet og annet arbeidsmiljø-arbeid. Jeg vil karakterisere den måten selskapet Boreal har opptrådt på som rent overgrep mot en tillitsvalgt.

Av Geir Johansen

Dette sier buss-sjåfør og verneombud Stig Runar Andersen i Nordkapp kommune, Finnmark.  For kort tid siden gikk han til rettssak mot  Boreal – fordi han mener seg urettmessig oppsagt som følge av arbeid han har utført som verneombud ved Boreal Buss sin avdeling i Nordkapp.  Dom fra Hammerfest tingrett forventes innen kort tid.

Verneombud
45 år gamle Stig Runar Andersen har vært tillitsvalgt  siden han var 22 år gammel; først for fergemannskaper, siden for ansatte innen bussbransjen.  Han begynte som buss-sjåfør i daværende Finnmark Fylkesrederi og ruteselskap (FFR) i 2005.  Han fortsatte som sjåfør  i Connex og Veolia – som siden ble til Boreal, og siden 2009 har han vært verneombud  for Nordkapp-avdelingen av Boreal Buss.  Han var tidligere organisert i Norsk Transportarbeiderforbund, og er nå medlem av Yrkestrafikkforbundet.  -Jeg har innen mitt yrkesliv alltid ment at det er viktig å påse at lover og forskrifter følges, for å sørge for nødvendig sikkerhet, og for å skape et best mulig arbeidsmiljø innen transportsektoren.  Ut fra dette har jeg valgt å påta meg ansvaret som verneombud.  Jeg har aldri tidligere opplevd å bli behandlet på en slik måte som tillitsvalgt som jeg har blitt av Boreal, sier Andersen.

«Brysom»
Han hevder at han på et tidlig tidspunkt ble oppfattet som «brysom» av den lokale ledelsen av Boreal i Nordkapp:  – Det ble tydeligvis oppfattet som «plagsomt» fra ledelsens side, når jeg påpekte feil og mangler i forhold til Arbeidsmiljøvernloven.  Det ble heller ikke uttrykt forståelse for  at jeg hadde rett til å avsette et visst antall arbeidstimer  til mitt virke som verneombud. Det hele toppet seg  da jeg sommeren 2005 fikk vite at en  sjåfør ved avdelingen var i ferd med å begå grove brudd  på bestemmelsene om overtid – med selskapets godkjennelse, sier han.

Truet med oppsigelse
– Overfor den  lokale Boreal- ledelsen påpekte  jeg at den inngåtte kjøre-avtalen  brøt med regelverket.  Jeg ble da møtt med en holdning som både sjokkerte og opprørte meg.  Holdningen gikk tydelig ut på at jeg ikke hadde noe med å blande meg inn i den aktuelle saken, og da jeg sto på mitt resulterte det i at den aktuelle sjåføren og den lokale ledelsen anmeldte meg for – mobbing av sjåføren!  Jeg fikk beskjed om at slik opptreden fra min side kunne resultere i oppsigelse.

Konsulentselskap
– Jeg, og flere av de ansatte, reagerte imot ledelsens opptreden.  Da bestemte Boreal seg for å leie et  konsulentselskap for å foreta en  arbeidsmiljø-undersøkelse ved avdelingen.  Jeg og de fleste av de andre ansatte så fram til å få foretatt en slik analyse fra noen utenfra.  Så viste det seg at Boreal hadde håndplukket bare noen få  ansatte – som fikk uttale seg til konsulentselskapet.  Jeg mener at rapporten; som forelå 25. februar 2016, var et rent bestillingsverk fra Boreal sin side – for å få bekreftet de innvendinger selskapet hadde imot meg som verneombud og som person.  Jeg reagerte sterkt imot det jeg oppfattet som urettmessige beskrivelser av meg i rapporten,  sier Andersen.

Oppsigelse
Kort tid etter at rapporten forelå ble han innkalt til den lokale ledelsen av selskapet, og han fikk beskjed om at hans arbeidsforhold ville bli vurdert som følge av konklusjonene i rapporten.  – Ingen advarsler, ingen forsøk på konflikthåndtering.  Den konkrete oppsigelsen fikk jeg 8. mars i fjor.  Jeg sendte da et varslingsbrev til styrelederen i Boreal, samt til lederen for Boreal Buss – der jeg påpekte at jeg mente meg sterkt urettmessig behandlet.  Uten at jeg fikk noen respons.

Overgrep
– Jeg vil karakterisere den måten selskapet Boreal har  opptrådt på som rent overgrep mot en tillitsvalgt.  Dette kan jeg ikke finne meg i – og jeg bestemte meg derfor for å gå til rettssak mot selskapet; for å få oppsigelsen kjent ugyldig, og for å få en beklagelse fra selskapets side.  Dersom andre tillitsvalgte hadde blitt behandlet slik jeg har blitt, så ville det ha umuliggjort helse- miljø- og sikkerhet og annet arbeidsmiljøarbeid, mener Andersen.

Rettssak
Rettssaken ble avholdt i Hammerfest tingrett over fem dager i uke 6 i år.  Andersen og hans advokat, Runar Homble, hadde innkalt 16 vitner – deriblant 12 tidligere og nåværende ansatte i Boreal.   Flere av vitnene uttrykte gjennom sine forklaringer sin støtte til Andersen.  – En arbeidsgiver som ikke gir verneombudet tilstrekkelig tid til å utføre sine lovpålagte oppgaver bryter arbeidsmiljøloven, sa advokat Homble blant annet i retten.    Han viste til flere forskrifter i Arbeidsmiljøloven, og hevdet at et av landets største selskaper innen persontransport hadde sviktet på flere vesentlige punkter som handler om vern av ansatte.

Krever frifinnelse
Boreal sin advokat, Juha Seppola, hevdet i retten at Boreal har flere personalsaker på Andersen. Han viste til at selskapet har gjort flere forsøk på å komme til enighet med Andersen, men at alle forsøk er blitt avvist.  Han sa at Andersen er blitt tilbudt etterlønn, og at det har vært gjennomført forhandlinger med ham, til ingen nytte.

Boreal krever full frifinnelse og tilkjennelse av saksomkostninger.

Andersen krever arbeidet tilbake, tilkjennelse av saksomkostninger, samt erstatning fastsatt av retten.

En tung tid
– For meg personlig har dette var en tung tid.  Jeg har personlig brukt rundt en halv millioner kroner på saken. Jeg fant imidlertid ikke noen annen utvei enn å gå rettens vei – for å få belyst denne saken på en tilfredstillende måte.  Jeg mener fortsatt det er av største viktighet at det fra alle parters side arbeides hardt for å få til et best mulig – og sikrest mulig – arbeidsmiljø innen transportsektoren.  I ei tid med særs hard konkurranse om anbud; og sterkt press på å redusere kostnader,  er dette arbeidet mer viktig en noensinne, mener Stig Runar Andersen – som er takknemlig for den støtte han har fått fra mange av sine kolleger i denne saken.

 

Boreals advokat:

-Rettmessig oppsigelse

Daglig leder for Boreal Buss, Per Hansen, vil ikke kommentere saken.  Han viser til Boreals advokat,  Juha Seppola, som i et tilsvar skriver følgende: « – Arbeidstaker er i denne saken ikke sagt opp som følge av hans rolle som verneombud, men han som arbeidstaker.  Det å blande inn hans oppgaver som verneombud i denne saken er svært lite treffende.  Oppsigelsen er basert på veldig grundig saksbehandling fra arbeidsgiver sin side.

Forsøk på løsninger
Det er gjort forsøk på gode minnelige løsninger som ville medført langt mindre belastning for arbeidstakeren.  Videre er det slik, som det også kom fram i retten, at arbeidstaker i mars 2016 mottok sin første oppsigelse.  Denne ble så trukket tilbake etter forhandlinger.  Han mottok da en advarsel for det forhold arbeidsgiver da mente var tilstrekkelig grunn, men viktigst av alt, arbeidsgiver valgte å gi arbeidstaker en siste mulighet til å beholde jobben.  Det medfører dermed ikke riktighet,  slik arbeidstaker hevder, at arbeidsgivers saksbehandling har vært det som kan tolkes som vilkårlig.

Rettens vurdering
Det retten i denne saken må ta stilling til er blant annet om det er fritt frem å kreve at navngitte kollegaer skal avskjediges uten videre og straffeforfølges.  Et annet interessant spørsmål retten må vurdere er om det er adgang til, og uten dokumentasjon, å hevde at daglig leder for Boreal Transport AS misbruker sin posisjon og selskapets ressurser for å utøve en personlig vendetta mot sine ansatte.  Med «sine ansatte» er i denne saken arbeidstakeren selv.  Om slikt skal være tillatt, blir det ikke lett å være arbeidsgiver i fremtiden».

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.