Oppfordrer til å ikke øke bomtakstene for nyttekjøretøy

Forleden fikk lokale myndigheter i Bergen myndighet til å beslutte midlertidig endringer i bompengetakstene i kampen mot dårlig luftkvalitet.

– Lokale myndigheter i Bergen har nå fått den forskriften de har bedt om. Dette er i tråd med Stortingets føringer. Vi jobber alle for bedre luftkvalitet, og situasjonen varierer fra by til by. Det finnes et mangfold av virkemidler som bidrar til bedre luftkvalitet, og jeg håper politikerne i Bergen tenker seg nøye om før de griper etter dette nye verktøyet. Jeg vil spesielt oppfordre de lokale myndighetene til å gi fritak for nyttetransport, i den grad det er mulig. Gods kan ikke ta bussen, og varene må komme frem, selv på dager med høy luftforurensing, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forskriften som åpner for at lokale myndigheter i Bergen kan innføre midlertidige økte bompengetakster, ble fastsatt i statsråd i dag. Formålet med ordningen er at økte bompengetakster kan brukes som et strakstiltak for å få ned trafikken i perioder med høy luftforurensing. Forskriften trer i kraft straks.

Beredskapstakster
I tråd med ønskene fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, får de myndighet til å ta i bruk bompengetakster som er fem ganger så høye som ordinære takster i Bergen. Det er et vilkår at grenseverdiene etter forurensningsforskriften § 7-6 er overskredet – eller at det er fare for en slik overskriding (med antatt varighet på minst to dager).

– Luftkvaliteten i Norge har de siste årene bedret seg betraktelig. Likevel har flere norske byer overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale mål, sier samferdselsministeren.

– Jeg er en ivrig forkjemper for at det skal være godt å bo i og bruke storbyene våre. Det gjenspeiles i en kraftig satsing på jernbane og kollektivløsninger under dagens regjering. Dårlig luftkvalitet, støy og kø er problemer vi må og skal løse. Men vi bør være forsiktig med å ty til kraftig økte kostnader for næringslivet og folk flest hver gang problemer skal løses.

En full verktøykasse
– Landets lokalstyrer allerede har mange virkemidler som de kan ta i bruk, som ikke pålegger innbyggerne en økonomisk straff for å reise på jobb, hente barn i barnehagen og handle. Blant positive virkemidler er bedre renhold av veiene for å redusere svevestøv. Gratis kollektivtrafikk på dager med dårlig luft bidrar til at flere lar bilen stå. Lokalt kan man stille miljøkrav ved kjøp av busser og andre kjøretøy, sier samferdselsministeren.

Samferdselsløftet
– Regjeringen har bak seg en storstilt satsing på samferdsel. Vi fortsetter å satse, og vi jobber for å virkeliggjøre det grønne skiftet i transportsektoren.

– Vi styrker byenes økonomiske rammer til å satse på bedre kollektivløsninger. Den såkalte belønningsordningen for kollektivtransport har økt fra 1,8 til rundt 5,1 mrd kr i denne stortingsperioden. Vi gir pendlere og studenter et godt kollektivtilbud slik at de velger bort bilen. Rundt de store byene setter vi i gang store jernbaneprosjekter. Infrastruktur for gang- og sykkelveier bedres. For de som må bruke bil til hverdagsreisene, har vi gjort lavutslipps- og nullutslippsbiler mer konkurransedyktige, sier samferdselsministeren Solvik-Olsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.