Nullvekstmålet framover skal målast på ein ny måte

Samferdselsdepartementet har bestemt at nullvekstmålet framover skal målast på ein ny måte. Det skal framleis vere nullvekst i personbiltrafikken med ein årlig vurdering av utviklinga. Trafikkutviklinga skal no målast over tre år der ein må ha netto nullvekst i personbiltrafikken i perioden. Nullvekstmålet er ein viktig del av byvekstavtaler og andre ordningar der staten bidreg til å finansiere lokale tiltak for betre framkome, kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Dette går fram av brev til dei fire største byområda som staten i dag har eller nå forhandlar byvekstavtale med. For å få til ei meir føreseieleg gjennomføring og handtering av nullvekstmålet skal det frå no bli målt i eit tre års glidande snitt, heiter det.

– For å få midlar frå staten til å finansiere mellom anna store kollektivprosjekt må byområda forplikte seg til nullvekst i personbiltrafikken. Storbyområda tek med det på seg ei stor oppgåve. Målet om nullvekst i personbiltrafikken i avtaleperioden vil stå fast ved at det skal vere netto nullvekst. Endringa som kjem no garanterer at mindre variasjonar i biltrafikken årlig ikkje lenger automatisk reduserer det statlege bidraget. Eg veit at denne endringa er etterspurt av lokale politikarar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I tråd med bompengeavtalen til regjeringspartia skal nullvekstmålet vidareutviklast. Dette er eit pågåande arbeid som snart vil vere ferdig. Endringane i måten ein målar nullvekst gjeld frå no, og kan leggjast til grunn i den lokalpolitiske behandlinga av forslaget til ny byvekstavtale for Nord-Jæren, for Oslo og Akershus og for Bergensområdet. Endringane tas inn i ein tilleggsavtale til byvekstavtalen som er inngått for Trondheimsområdet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.