Norsk standard for busser lanseres 16. oktober

Til nå har fylkeskommunene eller tilhørende administrasjonsselskaper stilt ulike krav til teknisk utforming av busser. Seteavstand, gulv, dører, størrelse på midtgang, HC-plasser etc. varierer fra fylke til fylke, og busser som kunne vært overtatt og benyttet i andre fylker, må gå i opplag. Bransjen har operert med inntil 100 forskjellige bussmodeller. Det er dårlig samfunnsøkonomi.

– Nå lanserer vi en ny Norsk Standard med felles nasjonale krav til busser, og inviterer til markering 16. oktober. Standarden har fått tittelen NS 11050 Persontransport – tekniske og funksjonelle krav til busser. Den skal forenkle og effektivisere anbudsprosessene og bidra til at miljøvennlige løsninger og energibærere prioriteres, skriver Standard Norge i en invitasjon til arrangementet. Lanseringen vil skje hos NSB Konsern sine lokaler 16. oktober klokken 09.00 (nytt klokkeslett!) 

Siden 2015 har Standard Norge, gjennom komiteen SN/K 560 Effektivisering av persontransport, arbeidet med utviklingen av denne nye norske standarden. Den retter seg spesielt mot myndigheter og private aktører som deltar i anbud for offentlig persontransport med buss. For myndighetene vil standarden være et rammeverk som er godt egnet for å begrense særkrav som er fordyrende og unødvendige i offentlige anbud for persontransport med buss.

NS 11050 vil være til hjelp ved anskaffelse av nytt bussmateriell. Standarden forenkler samhandlingen mellom aktørene i verdikjeden. Gjennom reduksjon i utvalgskriterier vil standarden redusere kostnader og effektivisere anbudsprosessene nasjonalt, og sikre større utnyttelsesgrad av transportmateriell på tvers av regioner. I tillegg kan standarden bidra til økt oppmerksomhet knyttet til valg av miljøvennlige løsninger og energibærere.

Felles krav til anbudsspesifikasjoner kan dessuten bidra til enklere og mer miljøvennlige innkjøp. Det kan gi kjøretøyene en lengre levetid, både ved at de kan anvendes ut over en anbudsperiode og i andre anbudsområder. Et bedre ettermarked for brukte busser kan dessuten føre til at nye busser, med et mer miljøvennlig drivstoffalternativ, kan innfases raskere og bidra til lavere utslipp.

Standard Norges komité SN/K 560 er bredt sammensatt med de viktigste aktørene i verdikjeden. Komiteen ledes av Ragnar Krosser fra Nettbuss, som med sin lange erfaring fra bransjen har bidratt til at standarden nå er sendt på høring.

Komiteens medlemmer representerer alle aktørene i verdikjeden, fra produsenter, operatører, administrasjonsselskaper, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.