MANs plan for gjenvinning av batterier

Vi har nylig skrevet om hvilke planer VDL har for resirkulering av batterier fra elbusser. Nå har MAN Truck & Buss offentliggjort sine planer for det samme.

Blant hovedutfordringene elektrifisering av transporten fører med seg, er nok råmaterialer til produksjon av nye batterier og hvordan man skal nyttiggjøre seg brukte batterier når de ikke lenger er gode nok til bruk i elektriske kjøretøy. Den tid er for lengst forbi da gamle batterier kan kastes på fyllinga, og dessuten inneholder brukte batterier verdifulle materialer som kan få nytt liv ved en resirkulering.

Elektrifisering

MAN ser for seg at andelen elektriske bybusser vil overstige 50 prosent i av salget 2025. Elektriske lastebiler er enn så lenge ikke stort mer enn i startgropen, men MAN anslår at andelen vil ligge på 60 prosent for distribusjon og 40 prosent på regional- og langtransport i 2030. Antall batterier som har nådd slutten på sin levetid i kjøretøy vil derfor komme opp på et betydelig nivå etter hvert.

MAN er en del av Volkswagen-gruppens nettverk for batteriresirkulering og har nå startet testing av brukte kjøretøybatterier i stasjonære lagringssystemer.

Å forlenge levetiden

Men prosessen starter egentlig mye før. MAN setter blant annet søkelyset på å lære opp kjøretøykundene til å kjøre, lade og bruke kjøretøyene på en slik måte at belastningen på batteriene minimeres. Dette kan øke levetiden på batteriene i busser og lastebiler i betydelig grad.

Et neste skritt består i å se om individuelle batterimoduler faller ut av funksjon. Disse kan repareres og sørge for å forlenge driftstiden på batteriene.

Batterier som kommer tilbake til MAN etter å ha vært i bruk i nyttekjøretøyer, blir deretter analysert nøye. Kanskje kan de etter reparasjon fortsatt benyttes til fremdrift av elektriske kjøretøy.

I stasjonær bruk

Hvis ikke er det gode muligheter for at de får et annet liv, for eksempel til stasjonær lagring av strøm produsert ved hjelp av sol og vind. Slik strømproduksjon er veldig variabel, og lagring i batterier jevner ut topper og sørger for jevn tilførsel til elektrisitetsnettet. Batterier blir for sol- og vindkraft det samme som damanlegg når det gjelder vannkraft.

MAN samarbeider med forskjellige partnere og universitetet i Kassel for å evaluere om brukte lastebilbatterier er egnet for stasjonære lagringssystemer. For dette formålet har MAN overlevert 120 batteripakker fra lastebiler til en produsent av lagringssystemer. Batteriene skriver seg fra de første feltforsøkene med batterielektriske distribusjonsbiler fra MAN, noe som startet i Østerrike i 2018. Det er også planlagt å definere et mulig pilotprosjekt for et lagringssystem basert på MAN-batterier fra de første helelektriske bybussene av typen MAN Lion’s City E.

Resirkulering av råvarer

Men etter et andre liv som batterier i stasjonære lagringsenheter vil batterienes totale levetid være oppbrukt. Nå er det snakk om en mer inngripende resirkulering. MAN har et mål om en omfattende resirkulering av råvarer som nikkel, mangan, kobolt og litium og gjenbruke dette i produksjon av nye batterier. Ifølge en melding fra MAN er resirkuleringsraten allerede i dag på over 70 prosent relatert til vekten av batteriene.

MANs syklus for batterier til elektriske nyttekjøretøy. Følg tallene med klokken. Sort sirkel = produksjon hos MAN Truck & Bus, grå sirkel = produksjon hos partnere.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.