Lanserer tre norske standarder inne bussmateriell

I dag lanserer Standard Norge tre norske standarder som hjelper bestillere og leverandører i anskaffelse av bussmateriell.

Rundt 20 prosent av befolkningen opplever i dag at de har problemer knyttet til bruk av offentlig transport. Samtidig er lokeverdig tilgang til transport avgjørende for å delta i arbeidslivet, ta utdanning og ha et sosialt liv.

I dag lanserte Standard Norge tre nye norske standarder som vil hjelpe både innkjøper og leverandør i anskaffelse av riktig bussmateriell.

– NS 11031 om universell utforming av busser

– NS 11032 om passasjerrettigheter

– NS 10033 om transporttjenester

Standarder gir forutsigbarhet
Standarder er et sentralt verktøy for å oppnå slik forutsigbarhet, fordi de er utviklet med konsensus mellom alle relevante parter, og utgjør et sett med krav som vil gjelde på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Innenfor transport gjelder dette spesielt tekniske krav til utforming av transportmidler og tilhørende infrastruktur, men også til prosesser og tjenester.

Et aspekt ved standardisering for å sikre forutsigbarhet og likeverdig tilgang til offentlig transport er universell utforming. Dette gjelder ikke bare tilgang til selve transportmidlene, men også infrastruktur som stasjonsbygninger, terminaler og andre deler av de fysiske rammene rundt transporttilbudene, og design og utøvelse av tjenestene.

Hvorfor er standarder nødvendig?
I følge Statistisk Sentralbyrås reisevaneundersøkelser er det beregnet at rundt 20 % av befolkningen opplever at de har problemer knyttet til bruk av offentlig transport. Dette skyldes flere faktorer; fra at selve transportmidlet er utilgjengelig (trapper, for høyt trinn inn i transportmidlet, manglende annonsering av holdeplass osv.) til at passasjeren skal reise over en lengre strekning og ikke er sikker på om de ulike leddene i reisekjeden er tilgjengelige.

En av løsningene på slike utfordringer er at bestillere og leverandører har en felles forståelse av kravene til universell utforming av de ulike leddene i reisekjeden. Dette gjelder også krav til utforming og utøvelse av transportrelaterte tjenester. Slike løsninger uttrykkes enklest gjennom standarder med omforente krav som sikrer at passasjerene får oppfylt sine rettigheter og er trygge på at de enkelte leddene i reisekjeden fungerer, uansett bosted, reiserutens lengde og andre faktorer.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.