Kraftig satsing på kollektivtransport

– Vi må bygge ut kollektivløsninger som konkurrer mot bilen på fleksibilitet og forutsigbarhet. Lykkes vi vil det bidra både til bedre byluft og færre køer i de største byene. Regjeringen foreslår kollektivinvesteringer i de 9 største byene/byområdene med over 1,5 milliarder kroner. I tillegg videreføres en kraftig satsing på jernbanen. Dette er det grønne skiftet i praksis, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 milliarder kroner til bymiljøavtaler og belønningsordningen i 2017. Med dette har staten bidratt med totalt 4,8 milliarder kroner til kollektivsatsing i byene gjennom midler fra belønningsordningen denne stortingsperioden, mot 1,8 milliarder kroner i forrige periode. I tillegg har regjeringen de siste tre årene prioritert over 900 millioner kroner i midler til bymiljøavtaler.

– Regjeringen ønsker å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Våre økonomiske bidrag til byene reflekterer at vi mener alvor med å bruke gulrot for å få flere til å parkere bilen i rushtiden. Vi må bidra til at folk ikke opplever at de bare straffes økonomisk som bilister og til slutt tvinges inn i et dårligere reisetilbud. Vi skal ta tidsklemma på alvor blant folk flest.

Gjennom bymiljøavtaler skal stat, fylkeskommune og kommune jobbe frem bedre arealstrategier for å sikre at flere bor og jobber nær kollektivknutepunkt. Samtidig skal staten bidra med finansiering for å utvikle kollektivløsningene. Samferdselsdepartementet skal på sikt inngå bymiljøavtaler med de ni største byområdene i Norge. Den første avtalen, mellom Trondheim kommune, Trondheim fylkeskommune og Samferdselsdepartementet på vegne av staten, ble signert i september 2016. Belønningsmidlene vil bli en del av bymiljøavtalene.

– Folketallet i byområdene kommer til å stige kraftig i årene som kommer. Regjeringen gjennomfører en offensiv satsning på kollektivtiltak og tilrettelegging for sykkel og gange for å gi god framkommelighet, slik at folk kommer seg til jobb og til fritidsaktiviteter raskt og effektivt. Da må vi sørge for at alternativene til personbil er effektive og fleksible, slik at det blir attraktivt å benytte dem på hverdagsreisene, sier Solvik-Olsen.

Bymiljøavtaler: 600 millioner i 2017 – til Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim og Stavanger-området
Regjeringen er i gang med å inngå såkalte bymiljøavtaler med de fire største byene. Bymiljøavtalen med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er signert. Nå pågår det forhandlinger med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune og Samferdselsdepartementet tar sikte på å starte forhandlinger med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune og de fire kommunene på Nord-Jæren og Rogaland fylkeskommune i løpet av kort tid. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 600 millioner kroner til bymiljøavtalene i 2017.

Gjennom bymiljøavtalene blir staten forpliktet til å dekke halvparten av investeringskostnadene ved utvalgte prosjekter i de fire største byområdene, den såkalte 50/50-ordningen.

– Fornebubanen i Oslo og Akershus, Bybanen i Bergen og Bussveien på Nord-Jæren er tre prosjekter der vi tar halvparten av investeringskostnadene. Statlig bidrag til Superbussløsningen i Trondheim ligger inne i avtalen vi signerte i september. Jeg forventer at lokale myndigheter bidrar til denne satsingen gjennom egne tiltak og virkemidler, som arealpolitikken, sier samferdselsministeren.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til Fornebubanen, 50 millioner kroner til Bybanen, 85 millioner kroner til Bussveien på Nord-Jæren og 42 millioner kroner til Superbussløsningen i Trondheim. I tillegg foreslår man 170 millioner kroner i belønningsmidler til Trondheim gjennom bymiljøavtalen. Regjeringen foreslår dessuten 200 millioner kroner til tilrettelegging for kollektivtransport, syklister og fotgjengere i byområder som inngår bymiljøavtale.

Belønningsordningen: 940 millioner kroner
Belønningsordningen er en incentivordning for at storbyområdene skal sørge for at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Belønningsmidlene går inn i bymiljøavtalene når slike avtaler inngås, som i Trondheim.

Regjeringen foreslår om lag 940 millioner kroner til belønningsordningen i 2017, hvorav knappe 400 millioner kroner er knyttet opp i konkrete avtaler. Totalt ligger bevilgningene foran planlagt nivå etter de første fire årene i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Byområdene som er omfattet av bymiljøavtaler/belønningsordning er Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Buskerudbyen (kommunene Drammen, Lier, Kongsberg, Nedre Eiker og Øvre Eiker), Nedre Glomma, Tromsø, Kristiansand og Grenland.

Jernbanesatsing
I tillegg til bevilgningene til bymiljøavtaler og belønningsordningen, foreslår regjeringen å bevilge om lag 22 milliarder kroner til jernbaneformål i 2017. Om lag 3,3 millioner av dette er til kjøp av persontransport med tog.

– For mange er jernbane det viktigste kollektivtilbudet, og regjeringen satser derfor stort på opprustning og vedlikehold av den eksisterende jernbanen. I mange år har forfallet dessverre økt på jernbanen. I vår første regjeringsperiode har vi snudd den trenden. Samtidig tilrettelegger vi for en rekke nye jernbaneprosjekter. Ringeriksbanen, InterCity-satsingen på Østlandet og elektrifisering av Trønderbanen, er tre eksempler på store prosjekter som vil ta form i årene som kommer, sier samferdselsministeren

Elektronisk billettsystem for hele landet

– Lett tilgjengelig og pålitelig reiseinformasjon og enkel billettering er viktig for å få enda flere til å reise med kollektivtransport. Vi arbeider med å få på plass en nasjonal reiseplanlegger og å legge til rette for sømløs elektronisk billettering. Det er viktig for jernbanen, men vel så viktig for et samlet kollektivtilbud, sier Solvik-Olsen.

Regjeringen foreslår å bevilge 33,1 millioner kroner til disse tiltakene i 2017.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.