Innlegg: Bussanbud har ført til bedre tjenester og lavere utslipp 

Ruter er ansvarlig for at bussen går året rundt, uansett vær i hele Oslo og Akershus og målet er en utslippsfri transport i hele regionen. 

Av Elisabeth Skarsbø Moen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Ruter 


Jobber på spreng mot kulda 

Ruter jobber nå tett med operatørene for at kunden skal oppleve minst mulig konsekvenser av neste kuldeperiode og resten av vinteren, samtidig som vi sørger for at transporten blir utslippsfri.  

Vi er stolte av å ha vært en pådriver for grønne innkjøp av tjenester gjennom bruk av anbud. I seg selv er anbud fornuftig i et teknologisk skifte, fordi vi gjennom tjenestekjøp fra operatører sørger for at Ruter, som er eid av innbyggerne i Oslo og Akershus, ikke blir sittende med et lager av gammel og sterkt forurensende teknologi.  

Verktøykassa 

Ruter har i sitt arbeid vektlagt å bruke alle virkemidler i anbudsverktøykassa, for å bidra til å skape positive resultater for klima og miljø. Anbud er vårt viktigste verktøy for å nå målene som er satt om utslippsfrihet.  

Jevnlig gjennomfører vi dialogmøter med bussprodusenter og operatører for at vi skal ha kunnskap om hva markedet kan tilby av løsninger, og hvilke funksjonskrav Ruter bør stille i en anbudsutlysning for at markedet skal ha interesse av å utvikle de mest klima- og naturvennlige løsningene for oss. I tillegg snakker vi med bransjeforeninger, brukerorganisasjoner, forskningsmiljøer, miljøer for næringsutvikling og myndigheter.

Medvirkning fra sjåfører 

Det er reist kritikk om at anbudsregimet ikke åpner for medvirkning fra ansatte hos operatørene. Det stemmer ikke. Ruter har gjennom direkte samarbeid med sjåførenes tillitsvalgte utformet krav til sjåførsikkerhet i anbud og sikret at bussjåførene har bedre arbeidsforhold i de nye bussene. Det er viktig for oss å si at tilbyderne også står fritt til å involvere sjåførene sine i anbudsprosessen og bruke den kompetansen aktivt når det gjelder for eksempel elbusser. Vi ønsker deres kunnskap og erfaring velkommen.  

Omleggingen er gjort over tid 

Tilbake i 2017 startet vi forsiktig med en toårig pilot med elbusser sammen med tre operatører for å skaffe innsikt og erfaring med å kjøpe og starte opp utslippsfrie kontrakter. Som en forlengelse av piloten ble det i 2019 anskaffet 70 elbusser på endringsordrer på eksisterende busskontrakter med de samme tre operatørene for å få erfaring med drift. Dette ga oss mye felles læring fordi bussene var fra ulike leverandører med ulike egenskaper. Innfasingen av elbusser har deretter blitt gjort kontrakt for kontrakt.  

Grundig forberedelser og oppfølging

Vi bruker flere arenaer for å kommunisere med interessentene våre. Vi debriefer etter konkurranse, arrangerer bransjesamlinger, flere dialogkonferanser i forbindelse med ett enkelt anbud, vi har i enkelte tilfeller én til en møter før utlysning, tilbudskonferanser etter at konkurransegrunnlaget er lagt ut og vi drar på befaringer i tillegg til de direkte forhandlingene med anbyderne. Alt dette gir Ruters anbudsteam god kunnskap til å forberede, gjennomføre og følge opp anbud.

Den raske omstillingen til utslippsfri kollektivtransport krever tett samarbeid og en løsningsorientert tilnærming.  

Anbud ført til bedre tjenester og en renere by 

Enkelt forklart mener vi at anbud som metode har gitt innbyggerne i Oslo et mer verdifullt tilbud enn de ellers ville fått.

Jeg tror ingen ønsker seg tilbake til dieselbussene med de store utslippene dette innebærer – og tilhørende dårlig luftkvalitet for byens innbyggere. Hadde vi kjørt dagens flåte med dieselbusser, ville det ha medført en økning på 35 000 tonn CO2 ekvivalenter utslipp. I tillegg ville vi hatt store utslipp av NOX og svoveldioksid med tilhørende dårlig luftkvalitet. På de kaldeste dagene vi har hatt nå i det siste, har folk med astma og lungeproblemer blitt advart mot å gå ut på grunn av helsefaren luften utgjør. Det skjer, selv om nesten hele bussflåten i Oslo kjører på el.  

Omfattende plan

Vi jobber nå med en omfattende plan sammen med en rekke aktører for at bussen skal komme til rett tidspunkt, året rundt, uansett vær i hele Oslo og Akershus. Også når det er kuldeperioder. Det er ansvaret vårt.  

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.