– Gir mer asfalt og bedre tunneler

Med økte midlene til drift og vedlikehold slår vegdirektør Terje Moe Gustavsen fast at forfallet på vegtunneler og vegdekke vil bli stoppet. Regjeringen Solberg legger i sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet ytterligere 1,4 milliarder kroner i potten til riksvegformål.

– Vi er naturligvis glade for økningen. Forsterket innsats på drift og vedlikehold er viktig. Dette vil bidra til at forfallet på vegnettet vil bli stoppet der det settes inn ekstra midler – tunneler og vegdekke. Økte planleggingsmidler vil sette oss i bedre stand til å håndtere den økte aktiviteten som regjeringen legger opp til og som ligger i Nasjonal transportplan for de kommende ti årene, sier vegdirektøren.

Gustavsen registrerer at regjeringen varsler forberedende arbeider med etablering av et utbyggingsselskap for veg, som skal utføre vegbygging mer effektivt enn i dag.

– Jeg er positiv til dette og ser flere måter det kan bidra til å nå regjeringens mål. Vi ønsker å delta konstruktivt inn i det videre arbeidet med konkretisering og utredning av selskapet.

Nye penger

Regjeringen Solberg legger ytterligere 1,4 milliarder kroner inn i sitt forslag til statsbudsjett i forhold til budsjettforslaget forrige regjering la fram i oktober.

Drift og vedlikehold av riksvegnettet foreslås økt med 400 millioner kroner. 100 millioner skal benyttes til dekkelegging, mens 300 millioner skal brukes til vedlikehold i tunneler.

Forslaget innebærer en økning av riksveginvesteringene med 946 millioner kroner. 500 millioner til fornying skal i stor grad bli brukt til oppgradering av tunneler og det mest kritiske forfallet for øvrig. 141 millioner settes av til planlegging, mens 220 millioner skal forsterke innsatsen i programområdene som trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende, miljøtiltak, kollektivtrafikktiltak og universell utforming. Regjeringen øker bevilgningen med 50 millioner på prosjektet E16 Varpe bru – Smedalsosen på Filefjell. I tillegg er det satt av 35 millioner til forberedende arbeid på E134 Seljord – Åmot i Telemark. Regjeringen vil gjennomføre denne utbyggingen med statlige midler og vil dermed gjøre strekningen bompengefri.

Regjeringen forslår å etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner, som blant annet skal gå til utbygging av veg- og kollektivnettet. I kommende budsjett ønsker man å sette av 20 milliarder til oppbyggingen av fondet.

Budsjettsforslaget legger opp til at rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene videreføres med en låneramme på to milliarder pr. år – og øker denne potten med om lag 60 millioner.

På Kommunal- og regionaldepartementets budsjett vil regjeringen Solberg øke rammetilskuddet til fylkene med 280 millioner til å ruste opp fylkesvegnettet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.