Frykter massedød for ekspressbussene om for strenge miljøkrav innføres

Hordaland Fylkeskommune ønsket å stille miljøkrav til Ikea-bussen og flere andre løyvepliktige ruter. Men Yrkestransportloven gir ikke anledning to å stille miljøkrav til den typen bussruter. Sosialistisk Venstreparti SV krever umiddelbar lovendring.

Det var Bergens Tidene som først omtalte saken hvor fylkespolitikerne i Hordaland mot sin vilje måtte trekke miljøkravene de ville stille til Ikea-bussen og flere andre ruter trafikkert av firmaet Vestbuss. Her var det snakk om Euro VI som miljøkrav, men en kunne raskt ha sett enda strengere krav om en skulle innføre lovpålagt miljøkrav til kommersiell ekspressbusser.

Yrkestransportloven gir ikke anledning til å nettopp stille miljøkrav til den typen bussruter, selv om selskapene er avhengig av løyve. Denne typen busstransport er kommersiell persontransport som ikke får subsidier fra fylke- eller stat og driver med marginal inntjening.

– Når det gjelder ren kommersiell busstransport har man ikke hjemmel i yrkestransportloven til å kunne stille krav til kjøretøyene som benyttes, annet enn at de fyller veitrafikklovgivningens til enhver tid gjeldende krav til teknisk standard, svarer Ketil Solvik-Olsen til et brev fra stortingsrepresentant Arne Nævra fra SV. Nævra ønsker en lovendring slik at det kan stilles miljøkrav også til løyvepliktig persontransport, som ekspressbussruter eller lignenede.

Samferdselsministeren ønsker ikke å endre loven og mener dette ville kunne gå ut over lønnsomheten for disse selskapene som driver med margial inntjening. Han mener også at utviklingen innen kjøretøyteknoligi allerede er i en miljømessig rettning. Og en ser et sterkt fokus allerede hos selskapene på å innfase moderne og miljøvennlige busser. Ministeren la også til i svaret sitt at det ville være synd om en måtte legge ned bussruter som følge av politiske vedtatte ekstrakostnader.

Massedød innen kommersiell ekspressbussvirksomhet
Og der er bransjen helt enige. Flere selskaper Bussmagasinet har vært i kontakt med mener en for rask innføring av for eksempel elektriske busser til ekspress- eller langruter vil kunne gi massedød innen kommerisell ekspressbussvirksomhet i Norge.

Utfordringen er om det brer seg en urealistisk holdning til at det eneste som duger er fossilfritt brensel, som elektrisitet eller hydrogen, sier Tom Roger Øydne hos Konkurrenten.no.

Han er redd for en eventuelt lovendring vil utelukke all bruk av dieselmotor i buss, selv om det hadde blitt brukt miljøvennlige alternativer som HVO eller Biodiesel på tanken.

 – Jeg tror personlig at elektriske langrutebusser kommer på sikt, men er i tvil om hva som kommer til å vinne frem av elektrisitet eller hydrogen på disse. Mye taler for at teknoloien kommer til å utvikle elektriske løsninger også for langdistanse, og produksjon av hydrogen må jo uansett gå veien om bruk av elektrisitet. Så det drivstoffet blir vel en slags «andregenerasjon» og hydrogen dermed en slags unødvendig omvei, dersom altså elektroteknologien virker, sier han videre.

Konkurrenten.no driver kommersiell ekspressbussrute mellom Kristiansand og Oslo. De mottar ingen subsidier fra fylke eller stat og må overleve på rent billettsalg. Men de har stor fokus på å ha så høy standard som mulig på bussmateriell og da også så miljøvennlig som dagens teknologi og infrastruktur gir rom for.

Vår holdning til dette er at vi i ekspressbussnæringen ligger helt i forkant med særdeles nytt materiell. De aller, aller fleste ekspressbusser i Norge i dag er Euro VI, og vi kjenner godt til hvor lave utslipp dette gir, men vi er klare til å ta i bruk alt som er kommersielt mulig. Foreløpig er det viktig å peke på at buss i seg selv er meget miljøvennlig fordi det fjerner mange personbiler fra veien og dagens utslippsverdier fra Euro VI er meget «snille» for miljøet, avslutter Øydne.

Helge Kvame hos JVB er redd for at for strenge miljøkrav fra regjering eller fylke ville skapt en «massedød» for kommersiell ekspressbussvirksomhet i Norge.

Så lenge vi kan ta med like mange passasjerer med like mye bagasje som med dagens busser, rekkevidden er 80-100 mil mellom hver 6-7 timers lading og prisen og driftskostnaden er på samme nivå som i dag kan vi gjerne kjøre mer miljøvennlig enn med Euro VI bussene vi har i dag, sier Kvame.

JVB har stor fokus på å benytte så moderne busser som mulig, og har i dag euro VI på store delen av bussparken. Et krav om euro VI ville derfor ikke gitt for mye utfordringer for deres selskap, men en lovtekst med for eksempel elektriske busser også på ekspressbusslinjer ville gitt store utfrodringer for hele bransjen.

  – En utbredt moment i forhold til praktiske løsninger ved lading er at ekspressbusser gjerne står parkert flere steder i løpet av et vognløp og kanskje sjelden eller aldri er «hjemme». I tillegg sliter vi allerede i dag med parkeringsforhold i de store byene. Ladeinfrastruktur blir derfor en betydelig utfordring. Medfører dette en betydelig ekstrakostnad, da er jeg redd det blir «massedød» innen kommersiell ekspressbussvirksomhet i Norge, frykter Kvame.

Fremmer lovendring
Men på tross av at det i dag benyttes stort sett moderne euro VI busser på løyvepliktig persontransport, så ønsker Arne Nævra fra SV å fremme en lovendring.

– Dette er en veldig passiv holdning fra Samferdselsministeren. Han vil altså ikke stille krav, siden de har små marginer og er i en sterk konkurransesituasjon. Men det gjelder vel egentlig alle i transportbransjen? Og hva med IKEA-bussene? Har ikke de økonomi til å være miljøvennlige? spør Nævra som sitter i Transportkomiteen på Stortinget. Han mener å ha med hele oposisjonen på dette og vil prøve og også få med seg Venstre på en lovendring.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.