Finnmark vil satse på miljøvennlig kollektivtransport

Finnmark fylkeskommune satser på at de reisende i Finnmark om noen år kan oppleve at Snelandias kollektivtrafikk gjennomføres fullstendig uten miljøutslipp.

Fylkeskommunen har søkt om midler til å starte opp ulike tiltak og forprosjekt for å bidra til miljømålsettingen, og satser på at det skal innføres nullutslippsteknologi i all kollektivtransport ved neste anbudsrunde.

– Utviklingen skjer nå så raskt innen miljøvennlige energikilder, at her må vi være tidlig ute hvis vi skal være med når båten går, sier samferdselssjef i Finnmark, Per Bjørn Holm-Varsi.

Samferdselssjefen viser til at flere fylker allerede er i gang med lignende prosjekt, og er veldig glad for at fylkestinget var både framsynt og positiv til å vedta en så grønn og innovativ regional transportplan (RTP) i desember.

Klimasatsning i fylkeskommunen
Kommuner og fylkeskommuner kan gjennom Miljødirektoratets støtteordning «Klimasats» søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

I statsbudsjettet for 2018 er det satt av 150 millioner kroner til ordningen. Midlene skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring, forteller samferdselssjefen.

Regional transportplan
Fylkestinget vedtok i desember RTP for perioden 2018 – 2029, og der heter det blant annet:

«For å gi brukerne et attraktivt og forutsigbart tilbud ønsker Finnmark å ta en rolle som foregangsfylke i utvikling og testing av ny teknologi. Innovasjon og miljø vil være viktige drivere i dette arbeidet. Dette arbeidet skal også gi et kollektivtilbud uten fossilt brennstoff innen 2026 ved å innføre alternative energibærere».

Kortreist energi
Finnmark er et energifylke, og benytter allerede kortreist, lokalprodusert LNG i drift av ferjene. Bussene driftes med Biodiesel.

– Begge er miljøvennlige drivstoff, men ikke nullutslipp – vi må se enda lenger for å redusere utslippene ytterligere, fortsetter Holm-Varsi.

– Utvinning av hydrogen er under oppseiling, og hva er vel mer naturlig enn at våre naturgitte ressurser også utnyttes lokalt? spør han.

Søker støtte fra Miljødirektoratet
Fylkeskommunen har søkt Miljødirektoratet om midler til å starte opp følgende:

 -Forprosjekt for å se mulighetene for hydrogendrift på hurtigbåter, med uttesting av fartøy i Varangerfjorden

 -Utredningsanalyse for bybussdriften og –ruteføringen i Alta og Honningsvåg

 -Pilotprosjekt for førerløs kollektivtransport i Alta og/eller Kirkenes

 -Prosjekt for å utvikle bedre meteorologiske varsler/hjelpemidler til fartøyene, for å redusere driftstoffbruk

 -Prosjekt for å utvikle samordnet, offentlig transport – fra bil til båt/buss – hovedsakelig mellom Hammerfest og Alta

 -Prosjekt for utstasjonering av sykkelhotell ved større holdeplasser og knutepunkt, for å tilgjengeliggjøre kollektivtrafikken

Samferdselssjefen forteller at fylkeskommunen har flere tanker og planer enn dette, men ressursene gjør at de må starte ett sted, og utvikle etter hvert.

– Jeg er veldig glad for den offensive holdningen til fylkestinget under vedtaket av regional transportplan 2018 – 2029, som gir oss muligheter til å sette oss i førersetet for egen utvikling. Det er vi som bor i Finnmark, og det er her vi skal fortsette å bo – da må vi også styre utviklingen, avslutter samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.