Mer til kollektivtransport i statsbudsjettet

Det satses sterkt videre på kollektivtransporten i statsbudsjettet for 2019. Mest vil gå til å oppgradere jernbanen, men det vil også komme penger til kollektivprosjekter i de store byene landet over. I alt økes budsjettet for samferdsel med 7,9 prosent i forhold til 2018.

Hele 73 milliarder kroner er satt av til samferdsel i neste års statsbusjett som ble lagt frem i dag.

Etter hvert som veksten i økonomien har tatt seg opp, har regjeringen i de siste budsjettene lagt vekt på å normalisere finanspolitikken. Av hensyn til norsk økonomi og konkurranseutsatt sektor foreslår regjeringen i budsjettet for 2019 at bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien. Det betyr at budsjettet virker nøytralt på aktiviteten i økonomien, og bidrar til å støtte opp under videre vekst i privat sektor. I regjeringens budsjettforslag tilsvarer bruken av oljeinntekter 2,7 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Det er godt under den langsiktige rettesnoren på tre prosent.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til investeringer, drift og vedlikehold av jernbane med 2 milliarder kroner. I budsjettforslaget ligger det inne nesten en dobling av utgiftene til statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byene.

Den sterke satsingen på veier, jernbane og kollektivtrafikk fortsetter. Budsjettforslaget gir blant annet rom for et bedre togtilbud, veiutbygging i alle landsdeler, viktige kollektivprosjekter i de store byene, satsing på trygghet langs kysten og tilrettelegging for tidlig introduksjon av 5G mobilt bredbånd. Regjeringen foreslår en reell økning av bevilgningene til formål under Nasjonal transportplan på 2,4 milliarder kroner.

– God infrastruktur er en investering i fremtidig velferd. I 2019 foreslår regjeringen å sette av 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Av dette går 65,2 milliarder kroner til å følge opp Nasjonal transportplan 2018-2029. Hovedprioriteringene våre i samferdselsbudsjettet tar også utgangspunkt i hovudmålene i Nasjonal transportplan, med bedre fremkommelighet for personer og gods i hele landet, færre transportulykker og lavere utslipp av klimagassar, seier Samferdselsminister Jon Herog Dale.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.