154 omkom i trafikken i 2012

trafikk154 mistet livet på norske veger i 2012. Dette er 14 lavere enn i 2011 og det laveste tallet siden 1950. Kampen for å redusere antall drepte i trafikken fortsetter.

Dette kommer fram i Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. De offisielle ulykkestalla fra SSB kommer i mai.

– Dette er gledelig og viser at vi er på rett vei. I forholdet til gjennomsnittet i alle år siden tusenårsskiftet på 250 drepte, har vi nå nesten 100 færre trafikkdrepte. Men samtidig er det 154 for mange. Dette er mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Finnmark hadde ingen trafikkdrepte i 2012, som det første fylke gjennom et helt kalenderår siden man starter å føre nasjonal statistikk i 1939.

Klar tendens
Tallenes tale er tydelige. 154 drepte i 2012-trafikken er 14 færre enn i 2011 – og viser at trenden med stadig færre dødsfall og de verste ulykkene på norske veger fortsetter.

– Til tross for nedgangen er det fortsatt møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer ulykkesbildet. Å bygge nye trafikksikre veger, midtrekkverk, siderekkverk og mer oversiktlig sideterreng, forsterka vegoppmerking og reduserte fartsgrenser, blir viktige virkemidler framover, sier Gustavsen.

Mens det er klart færre unge som har omkommet i 2012, er vegdirektøren svært bekymret over flere drepte fotgjengere.

– Risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er historisk lav, men vi skal videre. Vi vil fortsette å gjøre det vi vet gir Resultater og strekke oss mot nye og ambisiøse mål, sier Gustavsen.

Mange årsaker
Blant de forhold som ligger til grunn for nedgangen er sikrere og bedre biler og veger, at fartsnivået har gått noe ned og at flere bruker bilbelter og annet sikkerhetsutstyr.

– Politiets innsats mot bilister med ekstremadferd, en bedre trafikantopplæring og en akuttmedisinsk utvikling som gjør at man redder flere når ulykken først er ute er forhold som bidrar. Målretting av kontrollvirksomhet og kampanjer mot enkeltgrupper har gitt resultater. Det pågående arbeidet mot for høy fart har gitt seg utslag i lavere fartsnivå på norske veger, sier vegdirektøren.

Gustavsen mener at tallene viser at nullvisjonen har effekt. Nedgangen er klart størst på de alvorligste ulykkene som gir død og varig skadde.

– I bunnen ligger et langsiktig og systematisk arbeid med prioritering av tiltak som gir dokumentert gevinst og målretting inn mot risikogrupper. Det er blitt gjort og skal fortsatt gjøres et godt koordinert arbeid mellom oss i Statens vegvesen, fylkeskommunene, politiet, Trygg Trafikk og alle gode krefter innen trafikksikkerhetsarbeidet. At dette arbeidet har stor politisk oppmerksomhet, både i Samferdselsdepartementet og i Stortinget, er også av stor betydning. Mediene gjennom sin sterke fokus på alle forhold innen samferdsel bidrar til den positive utviklingen, sier Gustavsen.

Fortsatt kamp
Vegdirektøren og Statens vegvesen sitter med sektoransvaret for trafikksikkerheten. Han lover fortsatt kamp mot drepte i trafikken med uforminsket styrke.

– Kampen mot trafikkdøden bekjempes først og fremst med kunnskap. Vi rykker ut og analyserer alle dødsulykkene. Denne kunnskapen – om hva, hvem og hvorfor – legger et viktig grunnlag for arbeidet videre. Vi må sette inn de tiltakene vi vet fungerer på de stedene hvor de gir dokumentert størst nytte. Det vil fortsatt bli jobbet systematisk på alle fronter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.