Endelig en fastsatt dato for nye kabotasjeregler for buss

– Transportører fra andre EØS-land skal få rett til å drive turbusstransport mellom reisemål innenfor Norge i inntil 30 dager i strekk, avgrenset til i alt 45 dager i løpet av ett kalenderår. Denne presiseringen av gjeldende regelverk skal settes i verk med virkning fra 1. april neste år, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Etter dagens regelverk og praksis har utenlandske transportører adgang til å utføre innenlands turbusstransport i Norge når dette skjer på ”midlertidig basis”. Til nå har man ikke hatt noen nærmere tolking av begrepet ”midlertidig”.

– Med den tolkning som Samferdselsdepartementet nå har fastsatt, er det lagt til rette for en bedre håndheving av regelverket. Endringen har også sammenheng med at den norske turbilnæringen i de siste årene har fått økt konkurranse fra utenlandske transportører som driver med andre lønns- og arbeidsvilkår enn norske transportører, sier samferdselsministeren.

For å kunne kontrollere at regelverket for såkalt ”persontransportkabotasje” blir fulgt, vil utenlandske transportører bli pålagt å registrere det enkelte transportoppdrag mellom reisemål i Norge. Registreringen skal skje i et web-basert register som vil være direkte tilgjengelig for politiet og kontrollørene til Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet vil med det første sende på høring et forslag til en forskriftsendring knyttet til den registreringsplikten utenlandske transportører skal ha når det gjelder transportoppdrag mellom reisemål innenfor Norge.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.